ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
  Untitled Document
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.101/1060
รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้วงที่ 1/2561    

 L  ทส 0919.101/1085
รายงานการประชุม ประจำเดือน ครั่งที่ 1/2561 วันพุทธที่ 10 มกราคม 2561    

 L  ทส 0919.711/782
รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    

 L  ทส 0919.101/914
สรุปสาระสำคัญการประชุมผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

 L  ทส 0919.609/274
รายงานการประชุมการจัดเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการหรือให้ความสะดวกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ครั้งที่ 1/2560    

 L  ทส 0919.101/15858
รายงานการประชุม    

 L  ทส 0919.101/15858
รายงานการประชุม

 L  ทส 0919.711/15680
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการม่ส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    

 L  ทส 0919.7/15586
ขอส่งรายงานการประชุมส่วนจัดการต้นน้ำสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    

 L  ทส 0919.201/15262
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ (คปป.) ครั้งที่ 1/2560    

 L  ทส 0919.101/15039
สรุปผลการประชุมตรวจราชการตามแผนตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รองที่ 1 (Project and Peogerss Reviews)    

 L  ทส 0919.101/15040
ส่งรายงานการประชุม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ครั้งที่ 11/1560    

 L  ทส_0919.101/14546
สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐    

 L  ทส_0919.101/14546
สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐    

 L  ทส_0919.101/14623
รายงานสรุปผลการดำเนินงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามํญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ    

 L  ทส_0919.101/14092
รายงานการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เบื้องต้น (Pre-Ceiling)    

 L  ทส 0919.101/13052
ส่งรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2560    

 L  ทส 0919.101/12093
รายงานการประชุมคณะกรรมการการเร่งรัดและพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 32/2560    

 L  ทส 0919.709/11814
ขอส่งรายงานการประชุมข้าราชการส่วนจัดการต้นน้ำสัญจร ครั้งที่ื 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    

 L  ทส 0919.102/11830
สรุปผลการปฎิบัติงานตรามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2560)    

 L  ทส 0919.101/11805
รายงานผลการเบิกจ่ายงบปหระมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    

 L  ทส 0919.710/11691
การประชุมการดำเนินงานดครงการจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2560    

 L  ทส_0919.101/11917
รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับดูและตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9(อุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    

 L  ทส 0919.101/12473
รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทะิภาพ ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ของสำนักบริหารพท้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชะานี) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560    

 L  ทส 0919.7/10487
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมตามหลักวิชาการของโครงการก่อสร้างฝ่ายต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 12 หน้า หน้าถัดไป = 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ