ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
  Untitled Document
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส_0919.101/14227
รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาร พ.ศ.๒๕๖๐ และเพิ่มเติมรอบที่ ๒    

 L  ทส_0919.101/14092
รายงานการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เบื้องต้น (Pre-Ceiling)    

 L  ทส 0919.101/13052
ส่งรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2560    

 L  ทส 0919.101/12093
รายงานการประชุมคณะกรรมการการเร่งรัดและพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 32/2560    

 L  ทส 0919.709/11814
ขอส่งรายงานการประชุมข้าราชการส่วนจัดการต้นน้ำสัญจร ครั้งที่ื 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    

 L  ทส 0919.102/11830
สรุปผลการปฎิบัติงานตรามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2560)    

 L  ทส 0919.101/11805
รายงานผลการเบิกจ่ายงบปหระมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    

 L  ทส 0919.710/11691
การประชุมการดำเนินงานดครงการจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2560    

 L  ทส_0919.101/11917
รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับดูและตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9(อุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    

 L  ทส 0919.101/12473
รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทะิภาพ ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ของสำนักบริหารพท้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชะานี) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560    

 L  ทส 0919.7/10487
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมตามหลักวิชาการของโครงการก่อสร้างฝ่ายต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9    

 L  ทส 0919.101/10561
ส่งรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2560 16 สิหงาคม 2560    

 L  ทส 0919.101/9709
กสรจัดทำรายงานประจำปี 2560 (Annual Report 2017) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธูืพืช    

 L  ทส 0919.103/8989
รายงานการตรวจสอบติดตามแผนผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2    

 L  ทส 0919.101/9284
ส่งรายงานการประชุม    

 L  ทส 0919.8/8910
การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพในการประสานงานด้านการต่างประเทศของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส 0919.101/8579
รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    

 L  ทส 0919.7/8212
ขอส่งรายงานการประชุมข้าราชการส่วนจัดการต้นน้ำสัญจร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    

 L  ทส 0919.101/8138
ส่งรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2560    

 L  ทส 0919.101/7997
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2560    

 L  ทส 0919.101/7641
รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงปรหะสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    

 L  ทส 0919.10/6719
รายงานการประชุมของคณะทำงานจัดทำกรอบความต้องการอัตรากำลังและอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2560    

 L  ทส 0919.101/6126
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส่ในการปฏิบัติราชการ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 9 (อุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    

 L  ทส_0919.101/4715
สรุปนโยบายอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช    

 L  ทส_0919.101/5534
ส่งรายงานการประชุม    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 11 หน้า หน้าถัดไป = 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ