ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
  Untitled Document
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.101/1418
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1/2562    

 L  ทส 0919.102/443
ขอส่งสำเนารายงานการประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รอบที่ 1    

 L  ทส 0919.102/586
รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี กระทรวงทรัพยการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2    

 L  ทส 0919.402/418
รายงานการประชุมซักซ้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษำรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนก้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

 L  ทส 0919.101/39
รายงานการประชุม ครั้งที่ ที่ 12/2561 วันศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561

 L  ทส 0919.711/203
ขอส่งรายงานการปรหะชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเดลือก โครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ. ดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    

 L  ทส 0919.101/39
รายงานการประชุม ครั้งที่ ที่ 12/2561 วันศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561    

 L  ทส 0919.711/13936
ขอส่งรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปรหะจำไตรมาส ที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561    

 L  ทส 0919.501/148
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการสัมนาเพือการหารือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์และสัตว์ป่าระหว่างประเทศ    

 L  ทส 0919.402/13685
รายงานการประชุมรับทราบการปฏิบัติตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์และแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    

 L  ทส_0919.8/13575
รายงานผลการประชุม เรื่อง "การประชุมนำเสนอผลงานภายใต้โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย"    

 L  ทส 0919.608/13605
รายงานการตรวจเยี่ยมของผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9    

 L  ทส 0919.608/13605
รายงานการตรวจเยี่ยมของผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9

 L  ทส 0919.701/13786
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    

 L  0919.7/13765
ขอส่งรายงานการประชุมส่วนจัดการต้นน้ำสัญจร ครั้งที่ 1/2562    

 L  ทส 0919.102/13311
รายงานการประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 (Project and Progress Reviews )    

 L  ทส 0919.104/13225
รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำกระทรวงกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

 L  ทส 0919.101/13073
ขอส่งรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561    

 L  ทส 0919.101/12636
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    

 L  ทส 0919.102/12563
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์และแผน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)    

 L  ทส 0919.101/12142
ขอส่งรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561    

 L  ทส 0919.103/11282
รายงานการประชุมคระทำงานจัดทำรายงานประจำปี 2561 (Annual Report) ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)    

 L  ทส 0919.101/11593
รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561    

 L  ทส 0919.709/11691
รายงานผลการประชุมเชิงปฎิบัติการหัวหน้าหน่วยงานสนามที่ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    

 L  ทส 0919.101/9814
รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2561 วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 14 หน้า หน้าถัดไป = 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ