ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
  Untitled Document
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.1501/7223
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการอาสาสมัครพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส) ครั้งที่ 2/2561    

 L  ทส 0919.101/7050
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561

 L  ทส 0919.101/7050
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561

 L  ทส 0919.101/7050
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561    

 L  ทส 0919.103/5703
รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเพิ่มเติมรอบที่ 2(Monitoring and Evaluation) ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชะานี)    

 L  ทส 0919.103/5703
รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเพิ่มเติมรอบที่ 2(Monitoring and Evaluation) ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชะานี)

 L  ทส 0919.103/5703
รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเพิ่มเติมรอบที่ 2(Monitoring and Evaluation) ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชะานี)

 L  ทส 0919.101/5182
รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561    

 L  ทส 0919.103/5344
รายงานการประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาและพันธกรณ๊ระหว่างประเทศในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส 0919.103/5344
รายงานการประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาและพันธกรณ๊ระหว่างประเทศในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส 0919.711/4406
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้าน สสอ.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับสำนัก    

 L  ทส 0919.101/4273
รายงานการประชุม ครั้งที่3/2561    

 L  ทส 0919.501/1650
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561    

 L  ทส 0919.8/43431
ขอส่งสำเนารายงานการประชุมคณะทำงานระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแนงการจัดการความรู้ของสำนักงริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชะานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั่งที่ 1/2561    

 L  ทส 0919.11/4031
รายงานการประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    

 L  ทส 0919.103/2768
รางงานการประชุมคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราฃการ (มาตรา 44) ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    

 L  ทส 0919.103/2557
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    

 L  ทส 0919.610/1293
สรุปการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาเครือข่ายโรคติดต่อนำโดยแมลง ประจำปี 2561    

 L  ทส 0919.101/1375
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2561    

 L  ทส 0919.501/1764
ขอส่งรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการตรวจราชการของผู้ว่าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    

 L  ทส 0919.101/2014
รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 (Project and Progress Review) ครั้งที่ 2    

 L  ทส 0919.101/2014
รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 (Project and Progress Review) ครั้งที่ 2

 L  ทส 0919.1501/2044
รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) ครั้งที่ 1/2561    

 L  ทส 0919.101/1060
รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้วงที่ 1/2561    

 L  ทส 0919.101/1085
รายงานการประชุม ประจำเดือน ครั่งที่ 1/2561 วันพุทธที่ 10 มกราคม 2561    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 13 หน้า หน้าถัดไป = 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ