ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
  Untitled Document
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส_0919.10/1684
ข่าวหนังสือพิมพ์    

 L  ทส_0919.10/442
ข่าวหนังสือพิมพ์    

 L  ทส_0919.10/15384
ข่าวหนังสือพิมพ์    

 L  ทส_0919.10/15144
ข่าวหนังสือพิมพ์    

 L  ทส_0919.10/14276
แจ้งรา่ยชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ของห้องสมุดประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐    

 L  ทส_0919.101/14242
ข่าวหนังสือพิมพ์    

 L  ทส 0919.10/6486 ลว.30 พฤษภาคม 2560
แบบรายงานรับแจ้งเตือนภัยพิบัติธรรมชาติ ฉ.26 ลว. 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 23.00 น.    

 L  ทส 0919.10/6294 ลว.26 พฤษภาคม 2560
แบบรายงานรับแจ้งเตือนภัยพิบัติธรรมชาติ ฉ.7 ลว. 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 05.00 น.    

 L  ทส 0919.10/6197 ลว.23 พฤษภาคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และอากาศยานไร้คนขัย (UAV) กับงานการแพทย์ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม"    

 L  ทส 0919.10/6196 ลว.23 พฤษภาคม 2560
แบบรายงานรับแจ้งเหตุภัยพิบัติธรรมชาติ ฉ.8 ลว. 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 05.00 น.    

 L  ทส 0919.10/5831 ลว.16 พฤษภาคม 2560
สรุปสาระสำคัญการประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2560    

 L  ทส 0919.102/3464
มอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.501/3292
อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจาการปฏิบัติงานระหว่างสัญญาจ้าง    

 L  ทส 0909.102/3422
แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559    

 L  ทส 0919.104/2397
รายละเอียดการจ้างเหมางาน (TOR)    

 L  ทส 0919.102/1622
อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ    

 L  ทส 0919.102/930
การเสนอชื่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559    

 L  ทส 0919.103/690
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2558    

 L  ทส 0919.102/568
ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    

 L  ทส 0919.10/266
ก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555-2558    

 L  ทส 0919.103/9702
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาร พ.ศ. 2552-2558    

 L  ทส 0919.103/9176
การเร่งรัดดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    

 L  ทส 09419.1/8453
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคระต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2557    

 L  ทส 0919.103/8538
รายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    

 L  ทส 0919.402/8443
ข้อมูลพื้นที่ถือครองของราษฎร หมู่ที่ 2 ตำบลหลักด่าน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 56 หน้า หน้าถัดไป = 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ