ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส_0919.201/7811
แต่งตั้งพื้นที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรสำน    

 L  ทส_0919.201/7812
จัดตั้งสายตรวจสายปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และสัตว์ป่า ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรั    

 L  ทส_0919.102/7787
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส_0919.710/7720
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ไปปฏิบัติราชการ (เพิ่มเติม)    

 L  ทส_0919.501/7411
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.710/7721
แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์รูปแบบและค่าใช้จ่ายการปลูกป่าเลียนแบบธรรมชาติ สำหรับฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ    

 L  ทส_0919.608/7378
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดงานพิธีปล่อยละอง-ละมั่งไทย คืนสู่ธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเ    

 L  ทส 0919.403/7204
ให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงาน    

 L  ทส 0919.610/7213
แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนดูแลสุขภาพสัตว์ป่าในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า และศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง

 L  ทส 0919.501/6811
ขอส่งสำเนาคำสั่ง    

 L  ทส 0919.8/6815
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานวิชาการ    

 L  ทส 0919.8/6815
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานวิชาการ    

 L  ทส 0919.403/7041
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.610/7213
แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนดูแลสุขภาพสัตว์ป่าในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า และศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง    

 L  ทส 0919.103/6418
กำหนดหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

 L  ทส 0919.103/6418
กำหนดหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ    

 L  ทส 0919.611/6415
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โฆษณาติดรถโดยสารประจำทาง    

 L  ทส 0919.102/6724
กำหนดหน่วยงานภายใน หน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ ส่วนควบคุมไ

 L  ทส 0919.1501/6642
มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี    

 L  ทส 0919.102/6724
กำหนดหน่วยงานภายใน หน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ ส่วนควบคุมไ    

 L  ทส 0919.608/6675
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 จังหวัดกาฬสินธุ์

 L  ทส 0919.102/6661
ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ

 L  ทส 0919.102/6558
ให้พนักงานราชการไปปฎิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.608/6675
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 จังหวัดกาฬสินธุ์    

 L  ทส 0919.102/6661
ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 8 กำลังแสดงหน้าที่ 9 จาก 77 หน้า หน้าถัดไป = 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ