ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส_0919.4/1741
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานโครงการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมสำรวจออกแบบจ    

 L  ทส_0919.6/1526
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส_0919.1/1573
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555    

 L  ทส_0919.5/1616
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพอุทยานแห่งชาติและจัดทำหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการบุคลากรด    

 L  ทส_0919.4/1637
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์    

 L  ทส_0919.6/1430
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สายตรวจป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านสัตว์ป่า    

 L  ทส_0919.5/1501
แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานโครงการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ทางทะเลและชายฝั    

 L  ทส_0919.1/1519
ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรยาม-ตรวจเวรยาม(ประจำเดือนมีนาคม 2555)    

 L  ทส_0919.3/1541
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.1/4470
ลงโทษไล่พนักงานราชการออกจากราชการ    

 L  ทส_0919.1/4433
ขอส่งสำเนาหนังสือ    

 L  ทส_0919.1/4419
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของสำนักบริหารพื้นที่อนึรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี    

 L  ทส_0919.201/4374
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.1/4329
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง(ฉบับที่9) พ.ศ.2554    

 L  ทส_0919.1/4312
ลดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร    

 L  ทส_0919.1/4319
แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส_0919.1/4318
ขอส่งสำเนาหนังสือ    

 L  ทส_0919.1/4256
ลงโทษตัดเงินเดือนข้าราชการ    

 L  ทส_0919.1/4211
ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรยาม-ตรวจเวรยาม    

 L  ทส_0919.11/3995
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.202/4100
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน ร่วมบูรณาการในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้    

 L  ทส_0919.1/4066
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554    

 L  ทส_0919.1/3502
มอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส_0919.202/3976
ห้ามมิให้ลักลอบตัดฟันไม้ หรือบุกรุก แผ้วถาง ยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้โดยมิชอบด้วยกฎหมายในพื้นที    

 L  ทส_0919.11/3932
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานจัดทำหนังสือเผยแพร่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 80 กำลังแสดงหน้าที่ 81 จาก 84 หน้า หน้าถัดไป = 82 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ