ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส_0919.203/3289
ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทำลาย    

 L  ทส_0919.9/3353
ให้ข้าราชการและพนักงานปฏิบัติราชการกลุ่มงานกฏหมาย    

 L  ทส_0919.4/3349
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานโครงการพัฒนาที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมจัดการชุมชนในพื    

 L  ทส_0919.4/3346
การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง    

 L  ทส_0919.1/3393
การจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส_0919.1/3212
ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรยาม-ตรวจเวรยาม    

 L  ทส_0919.1/3256
ลงโทษตัดค่าจ้างลูกจ้างประจำ    

 L  ทส_0919.4/3032
ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้ ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุ    

 L  ทส_0919.3/2685
ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.201/2678
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริ    

 L  ทส_0919.201/2680
จัดตั้งสายตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และสัตวืป่า ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ    

 L  ทส_0919.1/2792
แต่งตั้งคระกรรมการและคณะทำงานดำเนินการการวิเคราะห์ระดับความสำเร้จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมา    

 L  ทส_0919.6/2751
จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์และวิจัยเสือโคร่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารศูน    

 L  ทส_0919.11/2803
กำหนดภารกิจของหน่วยงานภายในและมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน สังกัดกลุ่มประสานงานโครงการราชดำริ สำนั    

 L  ทส_0919.4/2848
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานโครงการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์กิจกรรมจัดการชุมชนในพ    

 L  ทส_0919.1/2853
ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ    

 L  ทส_0919.6/1942
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์ชนิดของสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า    

 L  ทส_0919.1/1972
ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรยาม-ตรวจเวรยาม    

 L  ทส_0919.1/1945
ลงโทษไล่พนักงานออกจากราชการ    

 L  ทส_0919.1/2173
มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส_0919.1/2202
กฏ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชก    

 L  ทส_0919.1/2125
แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9    

 L  ทส_0919.1/2076
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547    

 L  ทส_0919.1/2077
ขอส่งสำเนาหนังสือ    

 L  ทส 0919.7/207
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานของส่วนจัดการต้นน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 79 กำลังแสดงหน้าที่ 80 จาก 82 หน้า หน้าถัดไป = 81 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ