ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.1/6759
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554    

 L  ทส 0919.6/6692
จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้หวัดนกในสัตว์ป่าและโรคติดต่อร้ายแรงระหว่    

 L  ทส 0919.5/6743
จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว และมอบหมายเจ้าหน้าที่ออกตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมรองรับน    

 L  ทส_0919.1/6344
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทางการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับบุคคลภายนอก    

 L  ทส 0919.4/6374
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (เพิ่มเติม)    

 L  ทส 0919.1/6368
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่    

 L  ทส 0919.1/6367
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานดำเนินการติดตั้งและใช้เครื่องมือ PART    

 L  ทส 0919.1/6228
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน    

 L  ทส 0919.1/6235
การมอบอำนาจ    

 L  ทส 0919.1/6240
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สำนักบ    

 L  ทส 0919.1/6226
แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส 0919.5/6202
แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2554    

 L  ทส 0919.1/6214
ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรยาม - ตรวจเวรยาม    

 L  ทส 0919.4/6220
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554    

 L  ทส 0919.11/6420
ให้ข้าราชการและพนักงานไปปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื    

 L  ทส 0919.202/6343
ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการยุทธการแก้ไขปัญหาวิกฤตป่าไม้ กรมอุทยานแห    

 L  ทส 0919.1/6286
แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555    

 L  ทส 0919.1/6252
แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส 0919.1/6254
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์    

 L  ทส 0919.3/6248
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหา    

 L  ทส 0919.4/6217
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานโครงการในความรับผิดชอบของส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สำนักบริหารพ    

 L  ทส 0919.1/6243
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักบริหารพื้    

 L  ทส 0919.4/6083
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานโครงการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมจัดการชุมชนใน    

 L  ทส_0919.10/5789
กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ    

 L  ทส_0919.9/5628
ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการกลุ่มกฎหมาย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 78 กำลังแสดงหน้าที่ 79 จาก 80 หน้า หน้าถัดไป = 80 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ