ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส_0919.1/130
มอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทสทส 0919.1/249_
ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรยาม - ตรวจเวรยาม    

 L  ทส 0919.5/217_
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ ส่วนอุทยานแห่งชาติ    

 L  ทส_0919.4/9225 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2555
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พศ 2556    

 L  ทส0919.1/9 ลงวันที่ 3 มกราคม 2556_
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักบริหารพื้    

 L  ทส0919.1/14 ลงวันที่ 3 มกราคม 2556_
แต่งตั้งคณะกรรมการแลคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสำนักบริ    

 L  ทส_0919.1/9300 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2555
มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการนำเข้าข้อมูลแผน/ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ e-Proje    

 L  ทส_0919.201/9265 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2555
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.201/9266 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2555
ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ    

 L  ทส0919.1/9321 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2555_
ขอส่งสำเนาหนังสือ    

 L  ทส0919.1/9353 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2555_
ลงโดทษลูกจ้างประจำออกจากราชการ    

 L  ทส0919.1/9222_ลงวันที่ 20ธันวาคม 2555
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส0919.1/9218 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2555_
ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรยาม - ตรวจเวรยาม    

 L  ทส_0919.13/9367 ลว 27 ธันวาคม 2555
การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    

 L  ทส_0919/9257 ลว 21 ธค. 2555
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมอุทยานแห่งช    

 L  ทส_0919.4/8409
ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.8/8389
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ออกไปปฏิบัติราชการ สำรวจ เก็บรวบรวมองค์ความรู้ข้อมูล    

 L  ทส_0919.11/8351
ให้ข้าราชการและพนักงานไปปฏิบัติราชการภายในโครงสร้างการบริหารส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ, โครงการอ    

 L  ทส_0919.5/8348
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.5/8347
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.1/8346
ขอส่งสำเนาหนังสือ    

 L  ทส_0919.1/8210
ขอส่งสำเนาหนังสือ    

 L  ทส_0919.4/8165
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมรังวัดและจัดทำขอบเขตที่พั    

 L  ทส_0919.6/8109
การกำหนดหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า    

 L  ทส_0919.3/8168
จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2556    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 77 กำลังแสดงหน้าที่ 78 จาก 84 หน้า หน้าถัดไป = 79 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ