ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส_0919.5/1419
แต่งตั้งข้าราชการบำนาญเป็นที่ปรึกษาพิเศษในการบริหารและการจัดการอุทยานแห่งชาติ    

 L  ทส_0919.1/1433
ให้ข้าราชการเป็นผู้แทนไปร่วมรับเสด็จพระปรมวงศานุวงศ์    

 L  ทส0919.7/1436_
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการฝึกอบรมหลัดสูตร การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดิ    

 L  ทส_0919.6/1437
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ไปปฏิบัติงานดำเนินการปราบปรามการลักลอบค้างาช้าง สัตว์    

 L  ทส_0919.8/1442
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน โครงการจัดการผืนป่าอนุรักษ์สามเหลี่ยมมรกตเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในกา    

 L  ทส_0919.5/1295
ยกเลิกการจัดตั้งวนอุทยานไดโนเสาร์แก่งหลวง    

 L  ทส_0919.5/1294
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน    

 L  ทส_0919.5/1293
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติสาละวิน    

 L  ทส_0919.5/1182
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด    

 L  ทส_0919.5/1297
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย    

 L  ทส0919.5/1251_
คำสั่งแต่งตั่ง คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลาดตระเวณ ป้องกัน และปราบปรามการลักลอบทำไม้พะยูงตามแ    

 L  ทส_0919.4/1303
แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจและคัดเลือกพื้นที่ี่เหมาะสมต่อการ ปลูกป่า ตามโครงการประชาอาสาปลุกป่า ๘๐๐ ล้า    

 L  ทส_0919.4/1304
จัดตั้งศุูนย์อำนวยการส่งเสริมฟื้นฟูการปลูกป่า และป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้ จังหวัดมุกดาห    

 L  ทส_0919.4/1306
การจัดตั้งสำนักงานบริหารโครงการเงิน***้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนา    

 L  ทส_0919.5/1311
ให้พนักงานราชการและพนักงานเจ้าเหมาบริการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.1/2712
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ    

 L  ทส_0919.1/1033
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัล โครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ. ดีเด่น ประจำปีงบประมา    

 L  ทส_0919.8/1197
ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฎิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.5/1150
แต่งตั่งคณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลาดตระเวน ป้องกัน และปราบปราม การลักลอ    

 L  ทส_0919.1/1084
ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรยาม - ตรวจเวรยาม    

 L  ทส_0919.11/1202
แต่งตั้งที่ปรึกษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด้านการสนองงานพระราชดำริ    

 L  ทส_0919.6/900
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ    

 L  ทส_0919.7/1032
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.)    

 L  ทส0919.5/1074_
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดทำแผนแม่บทการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ/กลุ่มป่า    

 L  ทส_0919.5/1075
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาติ    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 75 กำลังแสดงหน้าที่ 76 จาก 85 หน้า หน้าถัดไป = 77 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ