ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส_0919.1/1849
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการจ้างบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙    

 L  ทส_0919.202/1806
แผนปฏิบัติการสนธิกำลังป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในช่วงวิกฤต ท้องที่รับผิดชอบปฏิบัติง    

 L  ทส0919.1/1648_
จัดตั้งศูนย์บริหารโครงการเงิน***้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเ    

 L  ทส0919.11/1846_
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.3/1660
กำหนดหน่วยงานภายใน หน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการส่วนควบคุมแ    

 L  ทส_0919.1/1666
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปีของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส_0919.8/1607
กำหนดหน้าท่ีรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ    

 L  ทส_0919.5/1638
ให้ข้าราชการปฏิบัติงานแทน    

 L  ทส0919.1/1656_
ลงโทษไล่พนักงานราชการออกจากราชการ    

 L  ทส0919.1/1650_
ขอส่งสำเนาหนังสือ    

 L  ทส0919.5/1644_
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการสำรวจแหล่งท่องเท่ียวใหม่ในอุทยานแห่งชาติ    

 L  ทส0919.5/1665_
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย    

 L  ทส0919.5/1664_
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา    

 L  ทส_0919.1/1670
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าจ้าง และตรวจสอบติดตามการจ้าง    

 L  ทส0919.5/1700_
แต่งตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการป่าไม้และสัตว์ป่าส่วนอุทยานแห่    

 L  ทส_0919.5/1705
แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาตลาดดอยมูเซอ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช    

 L  ทส0919.5/1706_
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติตะรุเตา และอุทยานแห่งชาติสิรินาถ    

 L  ทส0919.5/1707_
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแม่ยม    

 L  ทส_0919.5/1539
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการส่วนอุทยานแห่งชาติ    

 L  ทส0919.6/1172_
แต่งตั้งที่ปรึกษาจัดการประชุม คณะทำงานด้านการอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดการประชุมภาคอนุสั    

 L  ทส0919.4/1445_
การจัดตั้งศูนย์อำนวยการส่งเสริมฟื้นฟูการปลูกป่าและป้อง กันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ จัง    

 L  ทส0919.11/1492_
ให้ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติราชการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่    

 L  ทส0919.4/1558_
ให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงาน    

 L  ทส_0919.202/1426
โครงการฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และสัต    

 L  ทส_0919.202/1398
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่ประสานงานการบินตามแผนการใช้อากาศยานเพื่อการอนุรักษ์รัพยากรธร    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 74 กำลังแสดงหน้าที่ 75 จาก 85 หน้า หน้าถัดไป = 76 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ