ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส_0919.5/8024
ให้ข้าราชการออกไปดำเนินการติดตามและเร่งรัดการสำรวจ จัดตั้ง ขยายเขต หรือเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชา    

 L  ทส_0919.1/8289
การพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติ    

 L  ทส_0919.1/8288
ขอส่งสำเนาหนังสือ    

 L  ทส_0919.1/8270
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณรายจ่าย รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว    

 L  ทส_0901.801/19925
การระงับสิทธิพิเศษโรงพิมพ์ขององค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลา    

 L  ทส_0901.801/19928
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25    

 L  ทส_0901.801/19927
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ    

 L  ทส_0901.801/19926
การเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP ระยะที่ 2 ไปยังระบบ GFMIS Web Online    

 L  ทส_0919.5/8006
ผ่อนผันการเก็บอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ จำนวน 29 แห่ง (เพิ่มเติม)    

 L  ทส_0901.801/19788
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไข    

 L 

 L 

 L  ทส_0919.1/7458
ลงโทษตัดเงินเดือนข้าราชการ    

 L  ทส_0919.1/7446
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคลเพื่อพิจารณาเปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มลูกจ้างป    

 L  ทส_0919.1/7442
แต่งตั้งลุกจ้างไปดำรงตำแหน่งใหม่    

 L  ทส_0919.11/7433
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.1/7398
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.12/7339
แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์เตือนภัยพิบัติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส_0919.1/7325
โอนอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ จากสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8(ขอนแก่น) ไปสังกัดสำนักบริห    

 L  ทส_0919.8/7315
แต่งตั้งที่ปรึกษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส_0919.8/7313
แต่งตั้งคณะทำงานจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง "การจัดทำข้อเสนอโครงการเตรียมความพร้อ    

 L  ทส_0919.7/7311
ขอส่งคำสั่งคณะกรรมการระดับพื้นที่โครงการIntegrated Community-based Forest and Catchment Management t    

 L  ทส_0919.1/7281
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ไปดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูง    

 L  ทส_0919.1/7218
ลงโทษภาคทัณฑ์ลูกจ้างประจำ    

 L  ทส_0919.5/7217
ให้ข้าราชการปฏิบัติงานแทน    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 73 กำลังแสดงหน้าที่ 74 จาก 79 หน้า หน้าถัดไป = 75 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ