ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.5/3405_
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา    

 L  ทส0919.1/3622_
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.1/3422
ขอส่งสำเนาหนังสือ    

 L  ทส0919.6/3541_
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการช่วยเหลือประชาชนด้านสัตว์ป่า จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือประชา    

 L  ทส0919.1/3498_
แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการระดับจังหวัด    

 L  ทส_0919.1/3510
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฎิบัติการโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำและโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล    

 L  ทส0919.1/3494_
ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.201/201
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน    

 L  ทส0919.1/3421_
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ    

 L  ทส0919.1/3378_
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการบริหารการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)    

 L  ทส0919.1/3380_
ให้ขาราชการและพนักงานอยู่เวรยาม - ตรวจยาม    

 L  ทส_0919.6/3340
เปลี่ยนชื่อสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเป้น ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า    

 L  ทส0919.5/3240_
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแม่โถ    

 L  ทส0919.5/3241_
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์    

 L  ทส0919.5/32.6_
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติตาพระยา    

 L  ทส0919.1/3239_
ขอส่งบัญชีรายชื่อนายทะเบียน ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมมูลข่าวสารลับของทางราชการ    

 L  ทส0919.13/3304_
ขอเชิญส่งโครงการเพื่อพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙)    

 L  ทส0919.5/3242_
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติศรีพังงา    

 L  ทส0919.11/3137_
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ สังกัดส่วนประสานงานโครงการพระราชดำเริ สำ    

 L  ทส_0919.6/3044
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ จังหวัดสุรินทร์    

 L  ทส0919.8/3161_
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ออกไปปฏิบัติราชการ สำรวจ เก็บรวบรวมองค์ความรู้ ข้อม    

 L  ทส0919.3/3168_
แต่งต้้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ Sustainable Management of Pea    

 L  ทส0919.5/3112_
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามการจ่ายเงิน ตามแผนปฏิบัติการสนธิกำลังป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้พะ    

 L  ทส_0919.6/2792
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานเตรียมการและจัดประชุมเครือข่ายการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสัตว์ป    

 L  ทส0919.5/3041_
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามการจ่ายเงิน ตามแผนเฉพาะกิจเพื่อสนธิกำลังปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 71 กำลังแสดงหน้าที่ 72 จาก 85 หน้า หน้าถัดไป = 73 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ