ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส_0919.6/900
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ    

 L  ทส_0919.7/1032
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.)    

 L  ทส0919.5/1074_
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดทำแผนแม่บทการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ/กลุ่มป่า    

 L  ทส_0919.5/1075
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาติ    

 L  ทส_0919.5/1072
แผนเฉพาะกิจเพื่อสนธิกำลังปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามลักลอบทำไม้พระยูงในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ท้องที่    

 L  ทส_0919.5/1072
แผนเฉพาะกิจเพื่อสนธิกำลังปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามลักลอบทำไม้พระยูงในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ท้องที่    

 L  ทส_0919.5/1081
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการส่วนอุทยานแห่งชาติ    

 L  ทส_0919.5/963
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการจัดการแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ    

 L  ทส_0919.201/1017
แผนการใช้อากาศยานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พศ.ศ 2556    

 L  ทส_0919.201/1017
แผนการใช้อากาศยานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พศ.ศ 2556    

 L  ทส_0919.1/962
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแผนงาน/เป้าหมายในการลอใช้พลังงาน และผู้รับผิดชอบตามมาตราการประหยัดพลังงาน    

 L  ทส_0919.1/938
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.6/920
ให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานสำรวจติดเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้รับแจ้งการครอบครองไว้แล้ว    

 L  ทส_0919.6/978
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการค้างาช้าง สัตว์ป่า และพืชป่า ตามอนุส    

 L  ทส_0919.6/923
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สายตรวจป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายด้านสัตว์ป่า    

 L  ทส_0919.203/1009
โครงการสนธิกำลังและปล่อยกำลังพลปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้ ประจำปี ๒๕    

 L  ทส_0919.5/856
โอนอุทยานแห่งชาติกลับไปสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษื    

 L  ทส_0919.3/795
การเตรียมกาารป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๖    

 L  ทส_0919.5/815
แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่กลุ่มป่า    

 L  ทส_0919.1/821
มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจและติดตาม เร่งรัดการปฏิบัต    

 L  ทส_0919.5/791
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติราชการส่วนอุทยานแห่งชาติ    

 L  ทส_0919.8/761
แต่งตั้งคณะทำงานร่างหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์จาการใช้ทรัพยากรช    

 L  ทส_0919.5/681
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติทับลาน    

 L  ทส_0919.1/787
ขอส่งสำเนาหนังสือ    

 L  ทส_0919.5/676
แต่งตั่งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 70 กำลังแสดงหน้าที่ 71 จาก 79 หน้า หน้าถัดไป = 72 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ