ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส_0919.1/4980
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗    

 L  ทส_0919.201/4830
โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    

 L  ทส0919.1/4863_
ขอส่งสำเนาหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ทส 0901.804/13689 ลงวันที่    

 L  ทส0919.5/4587_
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติดอยจง    

 L  ทส 0919.5/4586_
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง    

 L  ทส_0919.5/4585
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติขุนขาน    

 L  ทส_0919.5/4584
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาลำปี - หาดท้ายเหมือง    

 L  ทส0919.1/4839_
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงนามในหนังสือสัญญาการใช    

 L  ทส 0919.5/4818_
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้    

 L  ทส0919.5/4817_
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว    

 L  ทส 0919.5/4814_
ขอข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินการตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒    

 L  ทส0919.6/4709_
แต่งตั้งที่ปรึกษาพิเศษในการดำเนินงานเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าแห่งประเทศไ    

 L  ทส0919.14/4706_
แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการบริหารโครงการปลูกป่าและฟื้นผูป่าต้นน้ำ และโครงการประชาอาสาปลุกป่า ๘๐๐ ล    

 L  ทส0919.1/4702_
แก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ    

 L  ทส0919.1/4634_
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การของสำนักบริหารพื้นที่อนุร    

 L  ทส0919.1/4626_
แต่งตั้งคณะบริหารและทีมบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส0919.1/4628_
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน    

 L  ทส0919.1/4444_
แต่งตั้งลูกจ้าไปดำรงตำแหน่งใหม่    

 L  ทส0919.1/4297_
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน    

 L  ทส0919.1/4411.
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน    

 L  ทส0919.4/4424_
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส0919.4/4398_
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.5/4371
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงวันเข้าพรรษา มอบหมายเจ้าหน้    

 L  ทส 0919.5/4346_
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแผนงานพัฒนาและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยใช้รถสาธารณะร่วมกัน (Car    

 L  ทส 0919.12/4272_
แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์เตือนภัยพิบัติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 69 กำลังแสดงหน้าที่ 70 จาก 85 หน้า หน้าถัดไป = 71 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ