ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส0919.6/3984_
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนด้านสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่    

 L  ทส0919.4/3965_
ให้ข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส0919.11/3949_
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สังกัดส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ    

 L  ทส0919.202/4026_
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่ประสานงานการบินตามแผนการใช้อากาศยานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธ    

 L  ทส_0919.1/3995
กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (กลุ่มที่ ๑) รอบที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ กรมอุทยานแห่    

 L  ทส0919.3/4052_
การสัมมนา การควบคุมไฟป่า ประจำปี ๒๕๕๖    

 L  ทส_0919.1/3994
ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มตามวุฒิ    

 L  ทส0919.14/3912_
มอบอำนาจให้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพัน    

 L  ทส0919.1/3814_
กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) เพิ่มเติม    

 L  ทส0919.5/3699_
ให้ข้่าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส0919.1/3617_
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส0919.5/3706_
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร การค้นหาและ*** 

 L  ทส0919.6/3551_
แต่งตั้งคณะทำงาน โครงการส่งเสริมเการเกษตรแบบยั้งยืน (เกษตรทางรอด) และการเลี้ยงวัวในพื้นที่จำกัดเพื    

 L  ทส_0919.1/3704
มอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส0909.8/3673_
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรเยาวชนไทยสู่แหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาส    

 L  ทส0919.4/3635_
ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส0919.4/3645_
ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.5/3405_
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา    

 L  ทส0919.1/3622_
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.1/3422
ขอส่งสำเนาหนังสือ    

 L  ทส0919.6/3541_
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการช่วยเหลือประชาชนด้านสัตว์ป่า จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือประชา    

 L  ทส0919.1/3498_
แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการระดับจังหวัด    

 L  ทส_0919.1/3510
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฎิบัติการโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำและโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล    

 L  ทส0919.1/3494_
ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.201/201
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 68 กำลังแสดงหน้าที่ 69 จาก 82 หน้า หน้าถัดไป = 70 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ