ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.14/5597
การให้หัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวืป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส 0919.8/5662
ให้ข้าราชการเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การนำเสนอผลการวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประจำปี พ.ศ. ๒    

 L  ทส0919.5/5660
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น    

 L  ทส 0919.5/5451
แต่งตั้งคณะทำงานติดตามสถานกรณ์และผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากกรณีน้ำมันดิบรั่วไหลบริ    

 L  ทส 0919.12/5372
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในของศูนย์เตือนภัยพิบัติ สำนักบริหารพ    

 L  ทส 0919.5/5337
แต่งตั้งคณะทำงานระดับพื้นที่ เพื่อพิจารณากลั่นกรองอุทยานแห่งชาติดีเด่น เบื้อต้น ประจำปีงบประมาณ    

 L  ทส_0909.4/5167
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานปลูกป่า โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ปร    

 L  ทส 0919.202/5006_
แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่เขตรักษาพันฑุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม    

 L  ทส0919.14/5019_
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.202/5092
จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษด้านคดีทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า(Special Operation Forest and Wildlife    

 L  ทส0919.1/4928_
การพิจารณาการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖    

 L  ทส_0919.1/4980
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗    

 L  ทส_0919.201/4830
โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    

 L  ทส0919.1/4863_
ขอส่งสำเนาหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ทส 0901.804/13689 ลงวันที่    

 L  ทส0919.5/4587_
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติดอยจง    

 L  ทส 0919.5/4586_
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง    

 L  ทส_0919.5/4585
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติขุนขาน    

 L  ทส_0919.5/4584
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาลำปี - หาดท้ายเหมือง    

 L  ทส0919.1/4839_
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงนามในหนังสือสัญญาการใช    

 L  ทส 0919.5/4818_
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้    

 L  ทส0919.5/4817_
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว    

 L  ทส 0919.5/4814_
ขอข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินการตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒    

 L  ทส0919.6/4709_
แต่งตั้งที่ปรึกษาพิเศษในการดำเนินงานเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าแห่งประเทศไ    

 L  ทส0919.14/4706_
แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการบริหารโครงการปลูกป่าและฟื้นผูป่าต้นน้ำ และโครงการประชาอาสาปลุกป่า ๘๐๐ ล    

 L  ทส0919.1/4702_
แก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 66 กำลังแสดงหน้าที่ 67 จาก 82 หน้า หน้าถัดไป = 68 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ