ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.1/184
ลงโทษภาคทัณฑ์ข้าราชการ    

 L  ทส 0919.1/228_
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกรมอุทยานแห่    

 L  ทส 0919.1/9304
แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส 0919.5/9302
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง    

 L  ทส 0919.11/21
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรมแขวงสะหวันนะเขต บ้านโพนสิม สาธารณรัฐ    

 L  ทส 0919.4/65
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมติดตามผลงาน    

 L  ทส 0919.4/71
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่อนุรักษ์ กิจกรรมพัฒนาป่าไม้โดยการมีส่วนร่วมข    

 L  ทส 0919.4/107
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่อนุรักษ์ กิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ    

 L  ทส 0919.4/121
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมส่งเสริมให้พระสงฆ์และชุมชน    

 L  ทส 0919.1/124_
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสำน    

 L  ทส_0919.4/108
การแต่งคณะกรรมการ "โครงการฮักศาลากลาง ลดโลกร้อน"    

 L  ทส 0919.5/9283
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.1/9205
ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรยาม - ตรวจเวรยาม    

 L  ทส 0919.203/9042
แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน    

 L  ทส 0919.4/9024
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้แบบบูรณาการ    

 L  ทส 0919.5/8947
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว มอบหมายเจ้    

 L  ทส 0919.8/9031
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินงานกิจกรรมเตรียมความพร้อม เสริมความแข็งแกร่งและพัฒนาเทคนิคการดำเนินกิจกรรม    

 L  ทส 0919.201/8862
จัดตั้งสายตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และสัตว์ป่า ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ    

 L  ทส 0919.201/8859
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริ    

 L  ทส 0919.3/8649
แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำงบปีป    

 L  ทส 0919.4/8732
ให้ข้าราการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ไปปฏิบัติราชการโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่    

 L  ทส 0919.6/8737
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม จังหวัดอุบลราชธานี    

 L  ทส 0919.1/8728
ลงโทษปลดข้าราชการออกจากราชการ    

 L  ทส0919.5/8693
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานสรรหาและคัดเลือก อุทยานแห่งชาติดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.    

 L  ทส 0919.1/8608
กำหนดหน้าที่และแบ่งความรับผิดชอบของส่วนอำนวยการ    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 65 กำลังแสดงหน้าที่ 66 จาก 85 หน้า หน้าถัดไป = 67 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ