ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.4/1560
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานปลูกป่า โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ประ    

 L  ทส 0919.4/1564
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแลงานด้านการปลูกและบำรุงรักษาแลงปลูกป่า อายุ ๒- ๖ ปี แ    

 L  ทส 0919.1/1562
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการจ้างบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อ    

 L  ทส 0919.3/1653
จัดตั้งศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและมอกควัน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ประจ    

 L  ทส 0919.3/1653
จัดตั้งศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและมอกควัน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ประจ    

 L  ทส 0919.1/1319
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการนอกเวิลาราชการ    

 L  ทส 0919.5/1351
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้ารับฝึกอบรมหลักศสูตร การจัดการฐานข้อมูลพื้นที่อนุร    

 L  ทส 0919.5/216
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานและชุดปฏิบัติการทางยุทธวิธี ตามแผนเฉพาะกิจเพื่อสนธิกำลังปฏิบัติกา    

 L  ทส 0919.4/1449
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราการ    

 L  ทส 0919.4/1449
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราการ    

 L  ทส 0919.7/1099
ขออนุมัติจัดการฝึกอบรมหลักสูตร ค่าเยาวชนต้นน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗    

 L  ทส 0919.6/1109
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการขออนุญาตจัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ และการขอนุญาตเพาะพันธุ์สั    

 L  ทส_0919.41151
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการแก้ไขปัญหายางพารา ปี ๒๕๕๗ ระดับจังหวัด (ฉบับที่ ๒)    

 L  ทส 0919.1/913
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน    

 L  ทส 0919.1/875
มอบหมายการตรวจและติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน และมอบหมายเขตตรวจราชการให้ผู้ตรวจราชการ กรมอุทยานแห่งช    

 L  ทส 0919.1/488
ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรยาม - ตรวจเวรยาม    

 L  ทส 0919.4/482
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ไปปฏิบัติงานสำรวจทรัพยากรป่าไม้    

 L  ทส 0919.8/396
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานวิชาการ    

 L  ทส 0919.11/388
ให้ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติราชการ ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นท    

 L  ทส 0919.6/195
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ    

 L  ทส 0919.1/386
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแผนงาน/เป้าหมายในการลดใช้พลังงาน และผู้รับผิดชอบตามมาตรการประหยัดพลังงาน    

 L  ทส 0919.201/328
แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานเกี่ยวกับอรรถคดี    

 L  ทส 0919.3/379
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๗    

 L  ทส 0919.6/194
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติหน่วยปฏิบัติการเคลื่อ    

 L  ทส0919.1/207
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักบริหารพ    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 64 กำลังแสดงหน้าที่ 65 จาก 85 หน้า หน้าถัดไป = 66 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ