ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.5/4865
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานและชุดปฏิบัติการทางยุทธวิธี ตามแผนเฉพาะกิจเพื่อสนธิกำลังปฏิบัติกา    

 L  ทส 0919.4/4524
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบหน่วยงานภายในของสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์และให้ข้าราชการไปปฏิบัติร    

 L  ทส 0919.1/4454
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุร    

 L  ทส 0919.1/4471
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแหนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗    

 L  ทส 0919.11/4253
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ใน    

 L  ทส 0919.3/4239
กำหนดหน่วยงานภายใน หน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติราชการส่วนควบคุม    

 L  ทส 0919.11/4183
ให้เข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติราชการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่วนประสานงานโคร    

 L  ทส 0919.6/4132
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก จังหวัดศรีสะเกษ    

 L  ทส 0919.4/4149
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานก่อสร้างเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ    

 L  ทส 0919.1/3783
มาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานก่อสร้างรัฐ    

 L  ทส 0919.14/3768
การกำหนดอำนาจหน้าที่สำนักงานบริหารโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล    

 L  ทส 0919.7/3725
แต่งตั้งเจ้าหน้ที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมงานจัดการลุ่มน้ำ และกิจกรรมฟื้นฟูป่าเพื่ออนุรักษ    

 L  ทส 0919.7/3724
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมช    

 L  ทส 0919.1/3697
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ    

 L  ทส 0919.5/3587
จัดตั้งศูนย์อำนวยการและแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบเอกสารสิทธิและปราบปรามการบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินในเ    

 L  ทส 0919.5/3580
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินโครงการนักเรียน นักศึกษาช่วยปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติ ประจำปีง    

 L  ทส 0919.1/3917
ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรยาม - ตรวจเวรยาม    

 L  ทส 0919.1/3958
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ตาม    

 L  ทส 0919.3/3855
แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน ของเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีง    

 L  ทส 0919.1/3332
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น    

 L  ทส 0919.1/3341
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และขอเชิ    

 L  ทส 0919.1/3550
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ การสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้    

 L  ทส 0919.7/3434
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในของส่วนจัดการต้นน้ำ    

 L  ทส 0919.5/3203
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการศึกษาดูงานการจัดการพื้นที่มรดกโลกและมรดกอาเซียน    

 L  ทส 0919.5/3211
ปรับปรุงการกำหนดหน่วยงานภายใน และหน้าที่รับผิดชอบของสำนักอุทยานแห่งชาติและให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชกา    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 62 กำลังแสดงหน้าที่ 63 จาก 85 หน้า หน้าถัดไป = 64 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ