ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.5/6569
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ    

 L  ทส 0919.4/66584
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการน้อมใจถวาย 6 ล้านกล้า ฟื้นฟูป่าอนุรักษ์เฉลิมพระเกียรติ    

 L  ทส 0919.5/6609
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินการจัดประชุมทางวิชาการ เรื่อง มาตรการในการอนุรักษ์พืช    

 L  ทส 0919.4/6436
ให้เข้าราชการและพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการสำรวจและประเมินราคา    

 L  ทส 0919.4/6366
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำแปลงบำรุงปา ปีที่ 1 (แปลงปลูกป่าปี 2556) โครงการ ปตท.สผ. ปลูกปาลดภาวะโล    

 L  ทส 0919.11/6296
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหมูบ้านพิทักษ์ป่ารั    

 L  ทส 0919.202/6435
แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่่และการทำลายทรัพยากรธ    

 L  ทส 0919.3/6257
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ    

 L  ทส 0919.4/6367
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานปลูกป่า ประจำ 2557 และงานบำรุงรักษาแปลงปลูกบำรุงป่    

 L  ทส_0919.4/6368
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเว    

 L  ทส 0919.201/6061
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรสำนักบริหา    

 L  ทส 0919.4/5971
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใ    

 L  ทส 0919.5/5409
แนวทางการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ออกโด    

 L  ทส 0919.9/5828
ให้ข้าราชการและพนักงานราชการปฏิบัติราชการกลุ่มงานกฎหมาย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธา    

 L  ทส 0919.1/5649
ขอส่งสำเนาหนังสือ 1. หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัต์ป่าและพันธุ์พืช ที่ ทส 0951/12220 ลว.กค.2557 เรื่อ    

 L  ทส 0919.5/5660
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติราชการส่วนอุทยานแห่งชาติ    

 L  ทส 0919.8/5616
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ กิจกรรมสำรวจศึกษาและประเมินการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและการกักเก็บคาร์บ    

 L  ทส 0919.1/5437
ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.11/5554
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานคัดเลือกหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25    

 L  ทส 0919.8/5538
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ กิจกรรมนำร่องเพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่คุ้มครองในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อ    

 L  ทส 0919.1/5404
แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ    

 L  ทส 0919.4/5419
แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจ เก็บข้อมูลรายละเอียดอาคารสิ่งก่อสร้างและสารณูปโภค    

 L  ทส 0919.201/5177
การกำหนดหน่วยงานและภารกิจของหน่วยงานภายในของส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ สังกัดสำนักป้อ    

 L  ทส 0919.5/5543
แต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตราการ "หนึ่งหน่วยพิทักษ์"    

 L  ทส 0919.6/4956
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน จังหวัดอุบลราชธานี    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 61 กำลังแสดงหน้าที่ 62 จาก 85 หน้า หน้าถัดไป = 63 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ