ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.5/7336
มาตรการ "คุ้มครอง ดูแลรักษาวนอุทยาน" อย่างเข้มแข็ง    

 L  ทส 0919.4/7400
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินผลการดูแลบำรุงรักษาสวนป่าและแปลงปลูกป่า (FPT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗    

 L  ทส 0919.202/7488
แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบไม้ของกลาง    

 L  ทส 0919.4/7160
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาย    

 L  ทส 0919.4/7160
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนพื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาย    

 L  ทส 0919.4/7067
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามงานและประเมินผลการปฏิบัติงานปลูกป่า โครงการ 1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน้ำของบ    

 L  ทส 0919.1/6954
กำหนดหน้าที่และแบ่งความรับผิดชอบของส่วนอำนวยการ    

 L  ทส0919.5/6855
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงการจัดลำดับความสำคัญของอุทยานแห่งชาติ    

 L  ทส 0919.202/6861
แต่งคั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของ    

 L  ทส 0919.1/96753.
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที    

 L  ทส0919.6/6767
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม จังหวัดอุบลราชธานี    

 L  ทส 0919.202/6640
แต่งตั้งคณะกรรมการตามแผนยุทธศาสตร์การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ    

 L  ทส 0919.4/6737
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำแปลงปลูกป่า โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อนประจำปี 2557    

 L  ทส 0919.202/6602
แต่งตั้งคณะทำงานตามแผนยุทธศาสตร์การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ    

 L  ทส 0919.5/6569
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ    

 L  ทส 0919.4/66584
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการน้อมใจถวาย 6 ล้านกล้า ฟื้นฟูป่าอนุรักษ์เฉลิมพระเกียรติ    

 L  ทส 0919.5/6609
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินการจัดประชุมทางวิชาการ เรื่อง มาตรการในการอนุรักษ์พืช    

 L  ทส 0919.4/6436
ให้เข้าราชการและพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการสำรวจและประเมินราคา    

 L  ทส 0919.4/6366
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำแปลงบำรุงปา ปีที่ 1 (แปลงปลูกป่าปี 2556) โครงการ ปตท.สผ. ปลูกปาลดภาวะโล    

 L  ทส 0919.11/6296
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหมูบ้านพิทักษ์ป่ารั    

 L  ทส 0919.202/6435
แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่่และการทำลายทรัพยากรธ    

 L  ทส 0919.3/6257
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ    

 L  ทส 0919.4/6367
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานปลูกป่า ประจำ 2557 และงานบำรุงรักษาแปลงปลูกบำรุงป่    

 L  ทส_0919.4/6368
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเว    

 L  ทส 0919.201/6061
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรสำนักบริหา    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 60 กำลังแสดงหน้าที่ 61 จาก 84 หน้า หน้าถัดไป = 62 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ