ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.5/3587
จัดตั้งศูนย์อำนวยการและแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบเอกสารสิทธิและปราบปรามการบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินในเ    

 L  ทส 0919.5/3580
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินโครงการนักเรียน นักศึกษาช่วยปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติ ประจำปีง    

 L  ทส 0919.1/3917
ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรยาม - ตรวจเวรยาม    

 L  ทส 0919.1/3958
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ตาม    

 L  ทส 0919.3/3855
แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน ของเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีง    

 L  ทส 0919.1/3332
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น    

 L  ทส 0919.1/3341
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และขอเชิ    

 L  ทส 0919.1/3550
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ การสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้    

 L  ทส 0919.7/3434
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในของส่วนจัดการต้นน้ำ    

 L  ทส 0919.5/3203
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการศึกษาดูงานการจัดการพื้นที่มรดกโลกและมรดกอาเซียน    

 L  ทส 0919.5/3211
ปรับปรุงการกำหนดหน่วยงานภายใน และหน้าที่รับผิดชอบของสำนักอุทยานแห่งชาติและให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชกา    

 L  ทส 0919.1/3230
ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรยาม - ตรวจเวรยาม    

 L  ทส 0919.1/3067
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)    

 L  ทส 0919.7/3088
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักบริหารพื้นที่อนุร    

 L  กห 0482/2061
ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานป้องกันและปราบปราม    

 L  กห 0482/2061
ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานป้องกันและปราบปราม    

 L  ทส 0919.5/2733
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงิน ตามแผนงานเงินรายได้ เพื่อบำรุงรักษาอ    

 L  ทส 0919.1/2815
แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส 0919.6/2762
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำโครงสร้างใหม่ของกองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา    

 L  ทส 0919.4/2330
ให้เจ้าหน้าทีออกไปปฏิบัติงานโครงการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์กิจกรรมจัดการชุมชนในพื    

 L  ทส 0919.4/2323
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ    

 L  ทส 0919.13/2160
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘    

 L  ทส 0919.5/2149
เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์อุทยานแห่งชาติผาแต้ม    

 L  ทส 0919.1/2135
ขอความอุถัมภ์ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานบำเพ็ญบุญมหาพุทธภิเษก "ท้าวมหาพรหม" พังเทศน์มหาชาติทอดผ    

 L  ทส 0919.8/2069
ขอเชิญส่งข้าราชการเข้ารับฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การประยุกต์เทคนิคพื้นฐานสำหรับการวางแปล    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 60 กำลังแสดงหน้าที่ 61 จาก 82 หน้า หน้าถัดไป = 62 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ