ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.1/5649
ขอส่งสำเนาหนังสือ 1. หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัต์ป่าและพันธุ์พืช ที่ ทส 0951/12220 ลว.กค.2557 เรื่อ    

 L  ทส 0919.5/5660
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติราชการส่วนอุทยานแห่งชาติ    

 L  ทส 0919.8/5616
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ กิจกรรมสำรวจศึกษาและประเมินการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและการกักเก็บคาร์บ    

 L  ทส 0919.1/5437
ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.11/5554
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานคัดเลือกหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25    

 L  ทส 0919.8/5538
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ กิจกรรมนำร่องเพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่คุ้มครองในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อ    

 L  ทส 0919.1/5404
แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ    

 L  ทส 0919.4/5419
แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจ เก็บข้อมูลรายละเอียดอาคารสิ่งก่อสร้างและสารณูปโภค    

 L  ทส 0919.201/5177
การกำหนดหน่วยงานและภารกิจของหน่วยงานภายในของส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ สังกัดสำนักป้อ    

 L  ทส 0919.5/5543
แต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตราการ "หนึ่งหน่วยพิทักษ์"    

 L  ทส 0919.6/4956
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน จังหวัดอุบลราชธานี    

 L  ทส 0919.5/4865
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานและชุดปฏิบัติการทางยุทธวิธี ตามแผนเฉพาะกิจเพื่อสนธิกำลังปฏิบัติกา    

 L  ทส 0919.4/4524
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบหน่วยงานภายในของสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์และให้ข้าราชการไปปฏิบัติร    

 L  ทส 0919.1/4454
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุร    

 L  ทส 0919.1/4471
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแหนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗    

 L  ทส 0919.11/4253
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ใน    

 L  ทส 0919.3/4239
กำหนดหน่วยงานภายใน หน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติราชการส่วนควบคุม    

 L  ทส 0919.11/4183
ให้เข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติราชการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่วนประสานงานโคร    

 L  ทส 0919.6/4132
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก จังหวัดศรีสะเกษ    

 L  ทส 0919.4/4149
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานก่อสร้างเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ    

 L  ทส 0919.1/3783
มาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานก่อสร้างรัฐ    

 L  ทส 0919.14/3768
การกำหนดอำนาจหน้าที่สำนักงานบริหารโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล    

 L  ทส 0919.7/3725
แต่งตั้งเจ้าหน้ที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมงานจัดการลุ่มน้ำ และกิจกรรมฟื้นฟูป่าเพื่ออนุรักษ    

 L  ทส 0919.7/3724
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมช    

 L  ทส 0919.1/3697
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 59 กำลังแสดงหน้าที่ 60 จาก 82 หน้า หน้าถัดไป = 61 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ