ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.4/8500
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมจัดการชุมชนในพื้นที    

 L  ทส 0919.4/8474
ให้เจ้าที่ออกไปฏิบัติงานโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมแนวกันไฟ    

 L  ทส 0919.4/8493
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมพัฒนาป่าไม้โดยการมีส่วนร่    

 L  ทส 0919.4/8576
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมติดตามผลงาน    

 L  ทส 0919.1/8623
ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรยาม - ตรวจเวรยาม    

 L  ทส 0919.1/8755
โอนหน่วยงานภายในสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์    

 L  ทส 0919.1/8712
ให้เข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.8/8291
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ กิจกรรมนำร่องเพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่คุ้มครองในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อ    

 L  ทส 0919.3/8717
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ    

 L  ทส 0919.1/8642
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโดยวิธีพิเศษ    

 L  ทส 0919.6/8290
การกำหนดหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า    

 L  ทส 0919.1/8213
ประเด็นนโยบาย/ข้อสั่งการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุ    

 L  ทส 0919.8/7975
แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติงานโครงการสำรวจ ศึกษา และประเมินการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและการกักเก็บคาร์บ    

 L  ทส 0919.8/7977
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกิจกรรมเตรียมความพร้อม เสริมสร้างความแข้งแกร่งและพัฒนาเทคนิคการดำเนินกิจกรรม    

 L  ทส 0919.7/8010
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในของส่วนจัดการต้นน้ำ    

 L  ทส 0919.1/8029
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุ    

 L  ทส 0919.8/5057
แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติงานโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และโครงการสำรวจไม้พะ    

 L  ทส 0919.7/8039
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมงานจัดการลุ่มน้ำ และกิจกรรมจัดการพื้นที่ต้นน้ำใน    

 L  ทส 0919.6/8070
แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า บริเวณพื้นที่ดำเนินการโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้    

 L  ทส 0919.9/7895
ให้ข้าราชการและพนักงานราชการปฏิบัติราชการกลุ่มกฏหมาย สำนักบริหรพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)    

 L  ทส 0919.4/7825
การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง    

 L  ทส 0919.202/7994
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบไม้ของกลาง    

 L  ทส0919.4/7371
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใน    

 L  ทส 0919.4/7370
ให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำแปลงปลูก (FPT) โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ    

 L  ทส 0919.1/7649
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโดยวิธีพิเศษ    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 59 กำลังแสดงหน้าที่ 60 จาก 84 หน้า หน้าถัดไป = 61 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ