ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส_0919.101/7866
การเกลียอัตรากำลังข้าราชการ    

 L  ทส_0919.202/7864
จัดตั้งศูนย์บัญชาการและชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ ป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าและสัตว์ป่าในพื้นที่สำน    

 L  ทส_0919.201/7832
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์    

 L  ทส_0919.609/7872
แต่งตั้งที่ปรึกษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส_0919.101/7632
ให้ข้าราชการ และพนักงานราชการ ไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.501/7657
ขอส่งสำเนาคำสั่ง    

 L  ทส_0919.101/7630
ให้ลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.101/7502
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญก    

 L  ทส_0919.101/7525
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการส่วนอุทยานแห่งชาติ    

 L  ทส_0919.501/7567
ขอส่งสำเนาคำสั่ง    

 L  ทส_0919.402/7528
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปประสานงานและติดตามการปฏิบัติงาน โครงการรักษาความมั่นคงของฐานหรัพยากรธรรมชาติ กิจก    

 L  ทส_0919.710/7523
แต่งตั้งคณะทำงานจัดเตรียมกล้าไม้และปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ตามโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียร    

 L  ทส_0919.402/7121
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์    

 L  ทส_0919.101/7610
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส_0919.102/7606
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า แะละพันธุ์พืช    

 L  ทส_0919.501/7417
อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ) ลาออกจ    

 L  ทส_0919.402/7331
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ (เพิ่มเติม)    

 L  ทส_0919.102/7403
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี(เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนาย    

 L  ทส_0919.101/7006
แต่งตั้งนายทะเบียน ผู้ช่วยนายทะเบียน เจ้าหน้าที่นำสาร และคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารกลับของส่วน/ก    

 L  ทส_0919.101/7014
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน    

 L 

 L  ทส_0919.101/6873
เรื่อง เเต่งตั้งคณะทำงานเเบ่งส่วนราชการภายในของกรมอุทยานเเห่งชาติ สัตว์ป่า เเละพืชพันธุ์    

 L  ทส_0919.101/6613
เรื่่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.101/6613
เรื่่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ

 L  ทส_01919.609/6264
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามผลการปฏิบัติงานควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 5 กำลังแสดงหน้าที่ 6 จาก 85 หน้า หน้าถัดไป = 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ