ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.6/8070
แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า บริเวณพื้นที่ดำเนินการโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้    

 L  ทส 0919.9/7895
ให้ข้าราชการและพนักงานราชการปฏิบัติราชการกลุ่มกฏหมาย สำนักบริหรพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)    

 L  ทส 0919.4/7825
การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง    

 L  ทส 0919.202/7994
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบไม้ของกลาง    

 L  ทส0919.4/7371
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใน    

 L  ทส 0919.4/7370
ให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำแปลงปลูก (FPT) โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ    

 L  ทส 0919.1/7649
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโดยวิธีพิเศษ    

 L  ทส 0919.5/7336
มาตรการ "คุ้มครอง ดูแลรักษาวนอุทยาน" อย่างเข้มแข็ง    

 L  ทส 0919.4/7400
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินผลการดูแลบำรุงรักษาสวนป่าและแปลงปลูกป่า (FPT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗    

 L  ทส 0919.202/7488
แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบไม้ของกลาง    

 L  ทส 0919.4/7160
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาย    

 L  ทส 0919.4/7160
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนพื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาย    

 L  ทส 0919.4/7067
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามงานและประเมินผลการปฏิบัติงานปลูกป่า โครงการ 1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน้ำของบ    

 L  ทส 0919.1/6954
กำหนดหน้าที่และแบ่งความรับผิดชอบของส่วนอำนวยการ    

 L  ทส0919.5/6855
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงการจัดลำดับความสำคัญของอุทยานแห่งชาติ    

 L  ทส 0919.202/6861
แต่งคั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของ    

 L  ทส 0919.1/96753.
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที    

 L  ทส0919.6/6767
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม จังหวัดอุบลราชธานี    

 L  ทส 0919.202/6640
แต่งตั้งคณะกรรมการตามแผนยุทธศาสตร์การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ    

 L  ทส 0919.4/6737
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำแปลงปลูกป่า โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อนประจำปี 2557    

 L  ทส 0919.202/6602
แต่งตั้งคณะทำงานตามแผนยุทธศาสตร์การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ    

 L  ทส 0919.5/6569
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ    

 L  ทส 0919.4/66584
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการน้อมใจถวาย 6 ล้านกล้า ฟื้นฟูป่าอนุรักษ์เฉลิมพระเกียรติ    

 L  ทส 0919.5/6609
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินการจัดประชุมทางวิชาการ เรื่อง มาตรการในการอนุรักษ์พืช    

 L  ทส 0919.4/6436
ให้เข้าราชการและพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการสำรวจและประเมินราคา    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 56 กำลังแสดงหน้าที่ 57 จาก 81 หน้า หน้าถัดไป = 58 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ