ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.5/10089
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางและติดตามการพัฒนาและการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบในพื้    

 L  ทส 0919.4/10076
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ กิจกรรมจัดการชุมชนในพื้นที่ป่า    

 L  ทส 0919.4/10080
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ กิจกรรมจัดการชุมชนในพื้นที่ป่า    

 L  ทส 0919.4/10083
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฎิบัติงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ กิจกรรมจัดการชุมชนในพื้นที่ป่า    

 L  ทส 0919.5/10209
แต่งตั้งคณะทำงานจัดประชุมระหว่างประเทศเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดและค่าไม้พะยูงผิดกฎหมาย    

 L  ทส 0919.1/10241
กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดอุทยานแห่งชาติ เพิ่มเติม    

 L  ทส 0919/10210
ให้ข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดและค้าไ    

 L  ทส 0919.1/9827
โอนหน่วยงานภายในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์และให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.4/9737
แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของกลุ่มมวลชน    

 L  ทส 0919.4/9737
แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของกลุ่มมวลชน    

 L  ทส 0919.6/9730
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการสำนักงานประสานงานเครือข่ายการบังตับใช้กฏหมายเกี่ยวกับกสัตว์ป่าและพืชภูมิภ    

 L  ทส 0919.1/9802
ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ    

 L  ทส 0919.3/9718
กำหนดหน่วยงานภายใน หน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการส่วนควบคุมแ    

 L  ทส 0919.1/9722
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการชองกรมอุทยานแห่งชา    

 L  ทส 0919.6/9538
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่    

 L  ทส 0919.6/9464
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สายตรวจป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านสัตว์ป่า    

 L  ทส 0919.4/9596
ขอเชิญประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ป่าไม้และเขตปฏิรูปที่ดิน ระดับกระทรวง ครั้งที่ ๑    

 L  ทส 0919.4/9596
ขอเชิญประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ป่าไม้และเขตปฏิรูปที่ดิน ระดับกระทรวง ครั้งที่ ๑    

 L  ทส_0919.3/9582
จัดตั้งศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)    

 L  ทส 0919.5/9578
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามและเร่งรัดการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง    

 L  ทส 0919.1/9717
ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ และให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.1/9759
ขอส่งสำเนาหนังสือ คำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 323/2557 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้า    

 L  ทส 0919.5/9290
แต่งตั้งคณะทำงานร่วมตรวจสอบและดำเนินการตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗    

 L  ทส 0919.9/9295
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธีบดี    

 L  ทส 0919.8/9120
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้เบื้อต้นเรื่องการเ    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 55 กำลังแสดงหน้าที่ 56 จาก 82 หน้า หน้าถัดไป = 57 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ