ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.3/1964
แต่งต้้งคณะทำงานติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันประจำปีงบประ    

 L  ทส 0919.11/1926
แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่เพื่อปรับปรุงเส้นทางตรวจการณ์ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม (เพิ่มเติม)    

 L  ทส 0919.11/1870
ให้เข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ไปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดส่วนประสานโครงการพระราชดำเริและก    

 L  ทส 0919.1/1940
เปลี่ยนแปลงคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพัน    

 L  ทส 0919.3/1877
กำหนดหน่วยงานภายใน หน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการส่วนควบคุมไฟ    

 L  ทส 0919.202/1923
การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการศึกษาการใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้    

 L  ทส 0919.5/1978
แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและคณะทำงานดำเนินโครงการ ตามแผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน    

 L  ทส 0919.1/2106
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ    

 L  ทส 0919.1/2070
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.5/2005
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าทีปฏิบัติราชการส่วนอุทยานแห่งชาติ    

 L  ทส 0919.8/2151
กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มงานวิชาการ    

 L  ทส 0919.1/2076
เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะทำงานจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์    

 L  ทส 0919.5/2004
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานชุดปฏิบัติการทางยุทธวิธี ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันแล    

 L  ทส 0919.1/1873
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนาวยการ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ เจ้าหน้าที่รับสมัคร และเจ้าหน้าที่การเงิน เพื    

 L  ทส 0919.4/1697
มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.4/1697
มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติราชการ

 L  ทส 0919.1/1660
ให้ข้าราชการและพนักงานราชการไปติดตามการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและนิเทศงานพัฒนาระบบบริหา    

 L  ทส 0919.1/1659
เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะทำงานจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์กร ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พื    

 L  ทส 0919.3/1704
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ    

 L  ทส 0919.1/1837
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.1/1816
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.1/1816
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.6/1562
ให้ข้าราชการและพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.1/1528
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘    

 L  ทส 0919.4/1522
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 54 กำลังแสดงหน้าที่ 55 จาก 85 หน้า หน้าถัดไป = 56 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ