ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.3/688
ให้ข้าราชการ ออกไปประสานการปฏิบัติตามแผนงาน เร่งรัด ให้คำแนะนำ และติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน    

 L  ทส 0919.1/703
ให้ข้าราชการอยู่เวรยาม - ตรวจเวรยาม    

 L  ทส 0919.7/693
การฝึกอบรมหลักสูตร "ค่ายเยาวชนต้นน้ำ" ของส่วนจัดการต้นน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘    

 L  ทส 0919.3/610
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินการจัดงานโครงการรณรงค์ไม่เผาป่าลดหมอกควัน ประจำปี ๒๕๕๘    

 L  ทส 0919.3/609
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตโดยละเอียดของงาน การจัดทำโครงการรณรงค์ไม่เผาป่า ลดหมอกควัน ประจำปี ๒    

 L  ทส 0919.202/665
แจ้งข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม    

 L  ทส 0919.1/291
มอบอำนาจในการสั่งจ้าง เลิกจ้าง หรือให้ลาออกของลูกจ้างชั่วคราว    

 L  ทส 0919.1/417
การกำหนดงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ฑ์๙ เพ    

 L  ทส 0919.5/184
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการและคณะทำงานโครงการที่จะดำเนินงานในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทย    

 L  ทส 0919.7/145
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมจัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติกิจกรรมย่อ    

 L  ทส 0919.1/217
แผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘    

 L  ทส 0919.4/84
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแลงานด้านการปลูกและบำรุงรักษาแปลงปลูกป่า อายุ 2-06 ปี และบำ    

 L  ทส 0919.3/10501
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร เสริมเมรรถนะชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า (หน่วยเสือไฟ)    

 L  ทส 0919.1/19
มอบอหมายการตรวจและติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน และมอบหมายเขตตรวจราชการให้ผู้ตรวจราชการ กรมอุทยานแห่งช    

 L  ทส 0919.1/29
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมในผื้นป่าตะวันตก    

 L  ทส 0919.1/93
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีง    

 L  ทส 0919.1/10554
ขอส่งสำเนาหนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/21797 ลว 10 พย.2557 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราช    

 L  ทส 0919.1/10540
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญข้ารชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ (Und) และเจ้าหน้าที    

 L  ทส 0919.7/10474
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘    

 L  ทส 0919.1/10512
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส 0919.1/10427
มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการนำเข้าข้อมูลแผน/ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ ประจำ    

 L  ทส 0919.12/10363
ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรมทรัพยากรน้ำบาดาล    

 L  ทส 0919.1/10416
ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรยาม - ตรวจเวรยาม    

 L  ทส 0919.7/10315
แต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินงาน กิจกรรมโครงการจัดการพื้นที่ตันน้ำในพื้นที่ลุ่ม    

 L  ทส 0919.1/10326
ขอส่งสำเนาหนังสือ สำนักปลัดกระทรวงฯ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ทส. 0207.3/ว 3091 ลว.27 พย.2557 เรื่อง    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 54 กำลังแสดงหน้าที่ 55 จาก 82 หน้า หน้าถัดไป = 56 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ