ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส_0919.5/9217
ให้ยึดถือค่าพิกัดแนวเขตอุทยานแห่งชาติสิรินา่ถ ตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2524 ที่ได้รับกา    

 L  ทส 0919.0/9291
ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรยาม - ตรวจเวรยาม    

 L  ทส 0919.1/9147
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน    

 L  ทส 0919.4/9031
แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ป่าไม้และเขตปฏิรูปที่ดินจังวัดสุรินทร์    

 L  ทส 0919.5/9129
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การลาดตระเวนเชิงบูรณาการ (การจ    

 L  ทส 0919.5/9130
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการลาดตระเวนเชิงบูร    

 L  ทส 0919.1/8856
การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    

 L  ทส 0919.1/8765
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ    

 L  ทส 0919.7/8768
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ปีงบประมาณ 2    

 L  ทส 0919.7/8821
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการม่ส่วนร่วมของชุมชนในพ    

 L  ทส 0919.7/8822
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในของส่วนจัดการต้นน้ำ    

 L  ทส 0919.1/8975
การตัดโอนตำแหน่งพนักงานรชการภายในกรอบอัตรากำลังที่ คพร. อนุมัติ    

 L  ทส 0919.1/8976
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักปลัดกระทรวงทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่่ ทส 0201.3/ว2417 ลว.2 ตค.2557พร้อ    

 L  ทส 0919.3/5559
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับจังหวัด" ประจ    

 L  ทส 0919.6/8643
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่างๆเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทยฉบับแก้ไข    

 L  ทส 0919.4/8500
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมจัดการชุมชนในพื้นที    

 L  ทส 0919.4/8474
ให้เจ้าที่ออกไปฏิบัติงานโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมแนวกันไฟ    

 L  ทส 0919.4/8493
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมพัฒนาป่าไม้โดยการมีส่วนร่    

 L  ทส 0919.4/8576
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมติดตามผลงาน    

 L  ทส 0919.1/8623
ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรยาม - ตรวจเวรยาม    

 L  ทส 0919.1/8755
โอนหน่วยงานภายในสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์    

 L  ทส 0919.1/8712
ให้เข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.8/8291
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ กิจกรรมนำร่องเพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่คุ้มครองในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อ    

 L  ทส 0919.3/8717
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ    

 L  ทส 0919.1/8642
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโดยวิธีพิเศษ    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 53 กำลังแสดงหน้าที่ 54 จาก 79 หน้า หน้าถัดไป = 55 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ