ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.1/4579
แต่งตั้งนายทะเบียนและผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมมูลข่าวสารลับ    

 L  ทส 0919.203/4600
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า และการบังคับใช้กฏหมายต่อพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกปลู    

 L  ทส 0919.1/2996
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการจ้างบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุ    

 L  ทส 0919.5/3386
ให้ข้าราชการและพนักงานไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.6/3210
การกำหนดหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า    

 L  ทส 0919.11/3132
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานคัดเลือกหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2    

 L  ทส 0919.1/3114
ให้ข้าราชการและพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.6/3037
ให้เจ้าหน้าที่ไปปฎิบัติงานสำรวจติดเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้รับแจ้งครอบครองไว้แล้ว    

 L  ทส 0919.6/3011
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สายตรวจป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านสัตว์ป่า    

 L  ทส 0919.1/2956
การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งพนักงานราชการภายในกรอบอัตรากำลังที่ คพร.อนุมัติ รอบที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2    

 L  ทส 0919.4/2871
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และให้คำปรึกษาแนะนำงานก่อสร้าง    

 L  ทส 0919.1/2876
ให้ข้าราชการรักษาาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.3/2808
กำหนดหน่วยงานภายใน หน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการส่วนควบคุมแล    

 L  ทส 0919.1/2950
ขอความร่วมมือส่งเสริม สนับสนุนการใช้ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย    

 L  ทส 0906.406/2819
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การรับรู้ระยะไกลและการใช้โปรแกร    

 L  ทส 0919.1/2763
ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.1/2791
ขอส่งสำนาหนังสือ    

 L  ทส 0919.1/2764
ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรยาม - ตรวจเวรยาม    

 L  ทส 0919.1/8
ส่งสำเนาคำสั่ง    

 L  ทส 0919.1/5
ส่งสำเนาคำสั่ง    

 L  ทส 0919.8/2655
การรับข้อเสนอโครงการประเมินผลการวิจัยของประทศ ประจำปีงบประมาณ 2558    

 L  ทส 0919.1/2678
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินการถวายผ้ากฐินพราะราชทานประจำปีพุทธศักราช 2558    

 L  ทส 0919.1/2675
เปลี่ยนแปลงคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9    

 L  ทส 0919.4/2664
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด)    

 L  ทส 0919.1/2424
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแผนงาน/เป้าหมายในการลดใช้พลังงานและผู้รับผิดชอบตามมาตรการประหยัดพลังงาน    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 52 กำลังแสดงหน้าที่ 53 จาก 84 หน้า หน้าถัดไป = 54 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ