ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.5/5903
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการสำนักอุทยานแห่งชาติ    

 L  ทส 0919.1/5672
การเกลี่ยอัตรากำลัง    

 L  ทส 0919.6/5519
มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยงาช้างและมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทรอธิบิดีกรม    

 L  ทส 0919.6/5533
แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลและการบังคับใข้กฎหมายตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทสไทยเพิ่มเติ่ม    

 L  ทส 0919.6/5703
แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากำหนดกระบวนการ การออกใบอนุญาตินำเข้า ส่งออก และนำผ่านสัตว์ป่าตามอนุสัญญาไซเตส    

 L  ทส 0919.5/5377
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ประจำปี    

 L  ทส 0919.5/5378
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (W    

 L  ทส 0919.5/5379
แต่งตั้งประธานและรองประธานบริหาร (CEO) แลหะคณะทำงานดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (Road Map) สำหรับพื้น    

 L  ทส 0919.1/5395
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย    

 L  ทส 0919.5/5381
แต่งคั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุประจำสำนักงานมรดกโลกทางธรรมชาติ    

 L  ทส 0919.6/5387
แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามและทบทวนแผนฟื้นฟูประชากรเส    

 L  ทส 0919.1/5603
สรุปผลการดำเนินงานของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ(e - ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของหน่วยงานในส    

 L  ทส 0919.1/5511
การจสำรวจงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้    

 L  ทส 0919.1/5556
เปลี่ยนแปลงคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙    

 L  ทส 0919.1/5512
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.11/5315
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในง    

 L  ทส 0919.1/5440
แต่งตั้งคณะทำงานย่อยภายใต้คณะงานปรับปรุงโครงสร้างแบ่งหน่วยงานภายในของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพ    

 L  ทส 0919.5/5499
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการลาดตระวนเชิงคุณในพื้นท    

 L  ทส 0919.203 5226
อนุสนธิคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ที่ 596/2558 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เร    

 L  ทส 0919.1/5326
ให้ข้าราชการและพนักงานอญู่เวร - ตรวจเวรยาม    

 L  ทส 0919.1/5324
ขอส่งสำเนาหนังสือ 1. ที่นร 0508/2558 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558 เรื่อง การโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำ    

 L  ทส 0919.1/5323
ย้ายข้าราชการ    

 L  ทส 0919.203/4600
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า (Area of Operation)และการบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่    

 L  ทส 0919.1/4579
แต่งตั้งนายทะเบียนและผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสราลับ    

 L  ทส 0919.1/4602
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 51 กำลังแสดงหน้าที่ 52 จาก 85 หน้า หน้าถัดไป = 53 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ