ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.6/6171
กำหนดเลขที่หนังสืออกของหน่วยงานในสังกัดสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าเพิ่มเติม    

 L  ทส 0919.1/5943
แนวทางการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    

 L  ทส 0919.1/6167
แต่งคั้งนายทะเบียนและผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ    

 L  ทส 0919.6/6170
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.5/5997
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานเพื่อดำเนินโครงการอุทยานพี่อุทยานน้องร่วมแบ่งปันทรัพยากรและองค์    

 L  ทส 0919.5/5996
แต่งคั้งคณะกรรมการพิจารณาการปรับเปลี่ยนเขตการจัดการอุทยานแห่งชาติ    

 L  ทส 0919.1/6016
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินการถวายผ้ากฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช 2558 (เพิ่มเติม)    

 L  ทส 0919.1/5961
ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

 L  ทส 0919.5/5903
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้เข้าหน้าที่ปฏิบัติราชการสำนักอุทยานแห่งชาติ    

 L  ทส_0919.201/5911
จัดตั้งสายตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และสัตว์ป่า ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์    

 L  ทส 0919.16/5717
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชั้น (เขาหัวโล้น) กรมอุทยานแห่งชาติ สัต    

 L  ทส 0919.16/5717
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารขัดการป่าต้นน้ำเสือสภาพบนพื้นที่สูงชั้น (เขาหัวโล้น) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์    

 L  ทส 0919.1/5819
แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมอบอำนาจหน้าที่ให้หัวหน้าผู้ตรว    

 L  ทส 0919.201/5911
จัดตั้งสายตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และสัตว์ป่า ปรหะจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ    

 L  ทส 0919.5/5903
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการสำนักอุทยานแห่งชาติ    

 L  ทส 0919.1/5672
การเกลี่ยอัตรากำลัง    

 L  ทส 0919.6/5519
มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยงาช้างและมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทรอธิบิดีกรม    

 L  ทส 0919.6/5533
แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลและการบังคับใข้กฎหมายตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทสไทยเพิ่มเติ่ม    

 L  ทส 0919.6/5703
แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากำหนดกระบวนการ การออกใบอนุญาตินำเข้า ส่งออก และนำผ่านสัตว์ป่าตามอนุสัญญาไซเตส    

 L  ทส 0919.5/5377
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ประจำปี    

 L  ทส 0919.5/5378
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (W    

 L  ทส 0919.5/5379
แต่งตั้งประธานและรองประธานบริหาร (CEO) แลหะคณะทำงานดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (Road Map) สำหรับพื้น    

 L  ทส 0919.1/5395
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย    

 L  ทส 0919.5/5381
แต่งคั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุประจำสำนักงานมรดกโลกทางธรรมชาติ    

 L  ทส 0919.6/5387
แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามและทบทวนแผนฟื้นฟูประชากรเส    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 50 กำลังแสดงหน้าที่ 51 จาก 84 หน้า หน้าถัดไป = 52 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ