ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.1/8044
ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวน - ตรวจเวรยาม    

 L  ทส 0919.6/8061
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายตรวจการต้างาช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    

 L  ทส 0919.7/8004
แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุประจำสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ    

 L  ทส 0919.1/7611
กำหนดหน้าที่และแบ่งความรับผิดชอบของส่วนอำนวยการ    

 L  ทส 0919/7763
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.402/7766
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาทีีดินในพื้นที่อนุรักษ์ กิจกรรมจัดการชุมชนในพื้นที่อนุ    

 L  ทส 0919.402/7516
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมพัฒนาป่าไม้โดยบการมีส่วนร่    

 L  ทส 0919.16/7495
ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวนปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าฯ (ศปย9)    

 L  ทส 0919.3/7686
กำหนดหน่วยงานภายใน หน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการส่วนควบคุมไฟ    

 L  ทส 0919.1/7387
ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

 L  ทส 0919.8/7489
แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติงานโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และโครงการสำรวจไม้พะ    

 L  ทส 0919.8/7487
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกิจกรรมสำรวจ ศึกษา และประเมิณการเลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและการกักเก็บคาร์    

 L  ทส 0919.1/7398
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส .0919.8/7484
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ กิจกรรมยฃนำร่องเพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่คุ้มครองในการจัดการทรัพยากรป่าไม    

 L  ทส 0919.8/7486
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกิจกรรมเตรียมความพร้อม เสริมสร้างความแข็งแกร่งและพัมนาเทคนิคการดำเนินกิจกรรม    

 L  ทส 0919.1/7120
ขอส่งสำเนาหนังสือ 1. หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธูืพืช ที่ ทส 0901.3/ ว 19752 ลงวันที่    

 L  ทส 0919.6/6879
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดกาฬสินธุ์    

 L  ทส 0919.5/7007
แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกรอบกิจกรรม เกณฑ์มาตรฐานและแบบพอร์ม (ACF)    

 L  ทส 0919.5/7008
แก้ไขและแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง    

 L  ทส 0919.1/7172
ให้ข้าราชการและพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.1/7027
ให้ข้าราชการเป็นผู้แทนเพื่อประสานงาน ติดตาม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และก    

 L  ทส 0919.5/6566
กำหนดหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดอบของสำนักอุทยานแห่งชาติ และให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.1/6278
ขอส่งสำนาเหนังสือ 1. สำเนาหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0901.304/1    

 L  ทส 0919.6/6041
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดพิธีทำลายงาช้างของกลางที่คดีสิ้นสุดและตกเป็นของแผ่นดิน    

 L  ทส 0919.1/6182
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 49 กำลังแสดงหน้าที่ 50 จาก 84 หน้า หน้าถัดไป = 51 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ