ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.1/5512
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.11/5315
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในง    

 L  ทส 0919.1/5440
แต่งตั้งคณะทำงานย่อยภายใต้คณะงานปรับปรุงโครงสร้างแบ่งหน่วยงานภายในของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพ    

 L  ทส 0919.5/5499
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการลาดตระวนเชิงคุณในพื้นท    

 L  ทส 0919.203 5226
อนุสนธิคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ที่ 596/2558 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เร    

 L  ทส 0919.1/5326
ให้ข้าราชการและพนักงานอญู่เวร - ตรวจเวรยาม    

 L  ทส 0919.1/5324
ขอส่งสำเนาหนังสือ 1. ที่นร 0508/2558 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558 เรื่อง การโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำ    

 L  ทส 0919.1/5323
ย้ายข้าราชการ    

 L  ทส 0919.203/4600
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า (Area of Operation)และการบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่    

 L  ทส 0919.1/4579
แต่งตั้งนายทะเบียนและผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสราลับ    

 L  ทส 0919.1/4602
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่    

 L  ทส 0919.5/4985
แต่งตั้งกรรมการอำนวยการ คณะทำงาน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกตัด    

 L  ทส 0919.5/5039
แต่งตั้งคณะทำงานสืบสวนข้อเท็จจริง กรณี การยึดถือตรอบครองพื้นที่เพื่อสร้างบ้านพักตากอากาศ(ริสอร์ท)ในอ    

 L  ทส 0919.5/4953
แก้ไขคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 503/2558 ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2558 และแต่งตั้งคณะทำงา    

 L  ทส 0919.6/5056
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำลานดำเนินการโครงการ "ส่งสัตว์คืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์ เทิดพระเกียรติสมเ    

 L  ทส 0919.1/5113
กำหนดหน้าที่และแบ่งความรับผิดชอบของส่วนอำนวยการ    

 L  ทส 0919.6/4693
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการไปปฏิบัติงานตรวจสอบการครอบครองงาช้างและ ควบคุมการค้างาช้าง    

 L  ทส 0919.201/4409
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริห    

 L  ทส 0919.3/4655
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบแบะมอบหมายให้เข้าหน้าที่ปฏิบัติราชการส่วนควบตุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริห    

 L  ทส 0919.4/4552
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปร    

 L  ทส 0919.6/5056
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการ "ส่งสัตว์คืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเ    

 L  ทส 0919.1/4602
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่    

 L  ทส 0919.1/4579
แต่งตั้งนายทะเบียนและผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมมูลข่าวสารลับ    

 L  ทส 0919.203/4600
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า และการบังคับใช้กฏหมายต่อพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกปลู    

 L  ทส 0919.1/2996
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการจ้างบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุ    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 49 กำลังแสดงหน้าที่ 50 จาก 82 หน้า หน้าถัดไป = 51 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ