ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.101/10743
ให้โดนข้าราชการพลเรือนสามัญ    

 L  ทส 0919.101/10504
ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.101/10364
เลื่อนข้าราชการ    

 L  ทส 0919.403/10361
ให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงาน    

 L 

 L  ทส 0919.101/9377
ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.101/9234
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.8/9159
แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการกำหนดพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายและพื้นที่คุ้มครองอื่นๆเพื่อกำหนดเป็    

 L  ทส 0919.608/9088
ขอส่งสำเนาคำสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.501/9153
ลูกจ้างขั่วคราวรายเดือนเงินรายได้อุทยานลาออก    

 L  ทส_0919.402/8832
แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฏหมายและพื้นที่คุ้มครองอื่นๆ เพื่อกำหนดเป็นเขตรักษ    

 L  ทส_ทส 0919.11/8775
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือ "น้ำระราชหฤทัย สู่ ถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน" เพื่อรวมเฉลิมพร    

 L  ทส 0919.11/8775
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือ "น้ำพระราชหฤทัย สู่ ถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน" เพื่อร่วมเฉลิม

 L 

 L  ทส 0919.402/8723
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำข้อมูลการคอบครองที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อ    

 L  ทส 0919.102/8623
รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    

 L  ทส 0919.101/8297
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.609/8308
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแ    

 L  ทส 0919.710/8318
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจาณาความถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการของโครงการก่อสร้างฝ่ายต้นน้ำ    

 L  ทส 0919.102/8609
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

 L  ทส 0919.102/8595
แต่งต้ั้งคณะทำงานจัดทำแผนการปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    

 L  ทส_0919.11/8061
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานอนุรักษืพันธุกรรมกล้วยไม้ป่าและพรรณไม้ท้องถิ่นหายาก (พืชล้มลุก) โครงการส่งเส    

 L  ทส_0919.11/8142
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราช    

 L  ทส_0919.105/8103
มอบหมายเจ้าหน้าที่เปิด-ปิด ตู้แสดงความคิดเห้น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)    

 L  ทส_0919.101/8092
ขอส่งสำเนาหนังสือ    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 4 กำลังแสดงหน้าที่ 5 จาก 85 หน้า หน้าถัดไป = 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ