ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.102/8804
ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

 L  ทส 0919.102/8816
ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรยาม - ตรวจเวรยาม    

 L  ทส 0919.7/8435
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในของส่วนจัดการต้นน้ำ    

 L  ทส 0919.7/8433
แต่งตั้งคณะทำงานประเมิคค่าเสียหายทางแพ่งกรณีบุกรุก แผ้วถาง ยึดถือกรอบครองในพื้นที่ป่าพรุ    

 L  ทส 0919.5/8357
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว    

 L  ทส 0919.1/8461
ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

 L  ทส 0919.103/8523
แผนการตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. 2559    

 L  ทส 0919.103/8523
แผนการตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. 2559

 L  ทส 0919.102/8540
ให้ข้าราชการปฏิบัติงานนอกเวลา    

 L  ทส 0919.3/8322
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ ชองหน่วยงานควบคุมไฟป่าในสังกัดสำ    

 L  ทส 0919.7/8548
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ปีงบประมาณ พ    

 L  ทส 0919.7/8578
แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำในสังกัดส    

 L  ทส 0919.3/8611
แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมา    

 L  ทส 0919.103/8657
ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานผ็ุตรวจราชการกรม    

 L  ทส 0919.15/8709
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเครือข่ายราษฎรอาสมสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)    

 L  ทส 0919.1102/8718
ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

 L  ทส 0919.201/8280
การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการศึกษาการใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้    

 L  ทส 0919.1/8300
ขอส่งสำเนาสำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

 L  ทส 0919.1/8320
ให้ข้าราชการเป็นผู้แทนเพื่อประสานงาน ติดตาม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และก    

 L  ทส 0919.1/8270
ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

 L  ทส 0919.1/8302
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorec    

 L  ทส 0919.7/8344
กำหนดหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในสังกัดสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ    

 L  ทส 0919.5/7935
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการสำนักอุทยานแห่งชาติ    

 L  ทส 0919.16/8131
ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารจัดการป่าไมต้นน้ำเสื่อมสภาพพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) กรมอุทยานแห่    

 L  ทส 0919.1/8034
กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดแผนงานและสารสนเทศเพิ่มเติม    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 48 กำลังแสดงหน้าที่ 49 จาก 85 หน้า หน้าถัดไป = 50 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ