ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.608/9705
ให้ข้าราชการและพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.501/9733
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนการเบื้องต้นของกรมอุทยานแห่งชาติ    

 L  ทส 0919.102/9856
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.103/9859
แต่งตั้งคระทำงานจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปี    

 L  ทส 0919.102/9854
แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส 0919.503/99
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ เพ่ิมเติม    

 L  ทส 0919.403/25
ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.103/92
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักบริหารพื้    

 L  ทส 0919.504/44
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการติดตามการเหลียนแปลงสภาพชายหาดในอุทยานแห่งชาติทางทะเลบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดนพ    

 L  ทส 0919.504/9880
แต่งตั้งคณะทำงานดครงการติดตามการฟื้นตัวและการจัดการแนวปะการัง ภายหลังปรากฎการณ์ปะการังผอกขาวในเขตอุท    

 L  ทส 0919.504/9881
แต่งตั้งคณะทำงานดครงการติดตามการฟื้นตัวและการจัดการแนวปะการัง ภายหลังปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาวในเขตอุท    

 L  ทส 0919.504/9881
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการติดตามการฟื้นตัวและการจัดการแนวปะการัง ภายหลีงปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาวในเขตอุท    

 L  ทส 0919.504/42
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาดในอุทยานแห่งชาติทางทะเลลบริเวณอุทยานแห่งชาติเขา    

 L  ทส 0919.504/43
แต่งตั้งคณะทำงานโครงกาสรติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาดในอุทยานแห่งชาติทางทะเล บริเวณอุทยานแห่งชาติสิ    

 L  ทส 0919.608/38
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.504/9879
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการติดตามการฟื้นตัวและการจัดการแนวปะการัง ภายหลังปรากกฎการณ์ประการังฟอกขาวในเขตอ    

 L  ทส 0919.102/14
ขอส่งสำเนาคำสังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

 L  ทส 0919.7/90
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป    

 L  ทส 0919.101/124
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัด    

 L  ทส 0919.402/82
การปรับปรุงแผนที่แนวเชตที่ดินชองรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 (One Map)    

 L  ทส 0919.103/9720
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมา    

 L  ทส 0919.7/9174
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะกรรฒการบริหารจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้    

 L  ทส 0919.7/9155
แก้ไขคำสั่งแหละแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน    

 L  ทส 0919.613/9079
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนด้าสัตว์ป่า    

 L  ทส 0919.402/9105
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการออกไปสำรวจพื้นที่ป่าไม้โดยใช้ข้อมูลจากระยะไกล    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 46 กำลังแสดงหน้าที่ 47 จาก 84 หน้า หน้าถัดไป = 48 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ