ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.102/788
การกำหนดตำแหน่ง และการกำหนดตำแหน่งโดยการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน    

 L  ทส 0919.102/717
ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

 L  ทส 0919.102/715
ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

 L  ทส 0919.609/654
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธูุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน - ห้วยสำราญ จังหวัดสุริทร์    

 L  ทส 0919.610/632
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ ส    

 L  ทส 0919.3/493
จัดตั้งศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)    

 L  ทส 0919.608/486
ให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานสำรวจติดเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้รับแจ้งการครอบครองไว้แล้ว    

 L  ทส 0919.102/469
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ อยู่เวร - อยู่ยามรักษาการณ์ และตรวจเวร - ตรวจยามรักษาการณ์    

 L  ทส 0919.7/356
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น)กิจกรรมด้านป้องกันแล    

 L  ทส 0919.104/530
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแผนงาน/เป็าหมายในการลดใช้พลังงานและผู้รับผิดชอบตามมาตรการประหยัดพลังงาน    

 L  ทส 0919.7/540
แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ค่ายเยาวชนต้นน้ำของหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห    

 L  ทส 0919.7/539
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุประจำหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ    

 L  ทส 0919.102/323
ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

 L  ทส 0919.608/217
ขอส่งสำเนาคำสั่ง 1.จัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์ป่าบางพระ 2. ให้ข้าราชการ และพนักงานราชการ ไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.7/143
แต่งตั้งคระกรรมการขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด    

 L  ทส 0919.7/144
แปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานบริหารจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงช    

 L  ทส 0919.608/237
ให้ข้าราชการและพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.102/224
ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

 L  ทส 0919.608/234
ให้ข้าราชการและพนักงานราชการไปปฏิบัติงานสำรวจออกแบบปรับปรุงคูกันช้าง    

 L  ทส 0919.101/124
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัด    

 L  ทส 0919.102/9588
ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรยาม - ตรวจเวรยาม    

 L  ทส 0919.104/9663
แต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดขอบเขของงาน    

 L  ทส 0919.3/9651
กำหนดหน่วยงานภายใน หน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการส่วนควบคุมไฟ    

 L  ทส 0919.102/9743
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.608/9710
จัดตั้งสำนักงานโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและแรงจูงใจในการอนุรักษ์สัตว์ป่าในผืนป่าตะวันตก    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 45 กำลังแสดงหน้าที่ 46 จาก 84 หน้า หน้าถัดไป = 47 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ