ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.502/3139
แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือหนังสือสำหร    

 L  ทส 0919.102/3390
ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.102/3081
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.103/2990
ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม    

 L  ทส 0919.102/3058
ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ และให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_ 0919.1101/2258
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม    

 L  ทส 0919.1101/2256
เปลี่ยนชื่อโครงการพระราชดำริ    

 L  ทส 0919.1001/2526
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานดำเนินงานตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอน    

 L  ทส 0919.102/2557
ขอส่งสำเนาหนังสือ 1. เรื่อง แต่งต้้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน 2. เรื่องมอบอำนาจให้รองอฆะิบดรปฏิบั    

 L  ทส 0919.402/2665
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.102/2534
ให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.611/2440
มอบหมายให้รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธาน/รองประธานคณะอนุกรรมการด้านต่าง    

 L  ทส 0919.1501/2436
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า    

 L  ทส 0919.1501/2436
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า    

 L  ทส 0919.402/2342
แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงแบบมาตรฐานและแบบทั่วไปที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า แล    

 L  ทส 0919.201/2395
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.608/1950
ให้ข้าราชการและพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.608/1951
แต่งตั้งคณะกรรการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด    

 L  ทส 0919.608/1994
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.102/1813
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกร    

 L  ทส 0919.612/1772
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายใต้กฎกระทรวงการขออนุญาตและการการอนุญาตให้นำเข้า ส่ง    

 L  ทส 0919.102/1744
ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยกกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

 L  ทส 0919.501/1722
มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการเร่งเสริมความยั่งยืนของระบบการจัดการพื้นที่คุ้มครอง (CATSPA)    

 L  ทส 0919.11/1654
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม - ป่าไม้ หนองเต่า ป้านโพนสิม แขวงสะหว    

 L  ทส 0919.609/1676
แต่งตั้งคระอนุกรรมการและคณะทำงานพัฒนาพื้นที่บริเวณด่านชายแดนระดับจังหวัด จังหวัอุบลราชธานี    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 43 กำลังแสดงหน้าที่ 44 จาก 84 หน้า หน้าถัดไป = 45 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ