ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.201/3895
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.102/3160
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559    

 L  ทส 0919.105/3798
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของสาวนราชการผ่านอิเล็กทรอนิกส์    

 L  ทส 0919.102/3807
กำหนดหน้าที่และแบ่งความรับผิดชอบของส่วนอำนวยการ    

 L  ทส 0919.201/3732
จัดตั้งสายตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และสัตว์ป่า ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์    

 L  ทส 0919.201/3732
จัดตั้งสายตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และสัตว์ป่า ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์    

 L  ทส 0919.401/3760
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใ    

 L  ทส 0919.201/3822
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริห    

 L  ทส 0919.102/3806
มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานผูตรวจราชการกรมปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพัน    

 L  ทส 0919.7/3685
ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลด้านทรัพยากรฆธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

 L  ทส 0919.102/3718
ขอส่งสำเนาหนังสือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 3 เรื่อง 1. เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบ    

 L  ทส 0919.612/3629
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายตรวจการค้างาช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    

 L  ทส 0919.104/3555
ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ    

 L  ทส 0919.7/3558
แต่งตั้งคณะทำงานเปิดตัวโครงการประชาสัมพันธ์การฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น)    

 L  ทส 0919.103/3560
มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจและติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานและมอบ    

 L  ทส 0919.102/3545
ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.8/3452
ให้ข้าราชการพนักงานราชการปฏิบัติราชการกลุ่มงานกฎหมาย สำนักบริหารพื้นที่นอุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)    

 L  ทส 0919.102/3624
แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช    

 L  ทส 0919.102/3508
ให้ช่้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.102/3408
ขอส่งสำเนาหนังสือ 8 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ทส 0901.304/ว 9133,ว9134,ว9136,ว9138,ว9139,ว9    

 L  ทส 0919.503/3412
อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง    

 L  ทส 0919.104/3473
แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการประหยัดน้ำของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ    

 L  ทส 0919.102/3423
ขอส่งสำเนาหนังสือ 2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้า    

 L  ทส 0919.201/3429
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการผืนป่าอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วมของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า    

 L  ทส 0919.102/3273
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งได้ และย้ายข้าราชพลเรือนสามัญผู้สอบแข่งขันได้    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 42 กำลังแสดงหน้าที่ 43 จาก 84 หน้า หน้าถัดไป = 44 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ