ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.102/5754
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.103/5748
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    

 L  ทส 0919.501/5764
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง ทิศทางการปฏิรูปอุทยานแห่งชาติ    

 L  ทส 0919.102/5520
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.7/5495
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเข้าใจแ    

 L  ทส 0919.7/5495
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเข้าใจแ

 L  ทส 0919.501/5598
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการส่วนอุทยานแห่งชาติ    

 L  ทส 0919.102/5011
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.102/5020
การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครึ่งปีหลัง วันที่ 1 ตุลาคม 2559    

 L  ทส 0919.102/4960
มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า ปฏิบัติราชการแทนอธ    

 L  ทส 0919.103/4967
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการภารกิจต่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส 0919.608/4903
ให้ข้าราขการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติก    

 L  ทส 0919.608/4902
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้งานแผนที่ภูมิ    

 L  ทส 0919.101/4924
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะอนุกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมอุทยา    

 L  ทส 0919.501/4912
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Eanger Day) สำนักบริห    

 L  ทส 0919.7/4799
ใฟ้ข้าราชหาร ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติงาน/โครงการ กิจกรรมพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเ    

 L  ทส 0919.501/4812
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.501/4806
อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจาการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง    

 L  ทส 0919.102/4827
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.101/4770
ขอเชิญประชุมประจำเดือน ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าศูนย์ และห้วหน้าหน่วยงาน ในสังกัดสำนักบริ    

 L  ทส 0919.101/4780
ขอส่งสำเนาหนังสือ สำนักบริหารงานกลาง 2 เรื่อง 1. เรื่องเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเ    

 L  ทส_0919.101/4789
ระบบการติดตามเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์    

 L  ทส 0919.102/4787
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ในสังกัดก    

 L  ทส 0919.102/4720
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรร์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งม    

 L  ทส 0919.501/4755
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 40 กำลังแสดงหน้าที่ 41 จาก 84 หน้า หน้าถัดไป = 42 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ