ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.501/1341
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานสำรวจพื้นที่ขอประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติภูผายา    

 L  ทส_0919.102/1092
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขธิการคณะรัฐมนตรี    

 L  ทส 0919.608/1086
แต่งตั้งคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ประจำปร    

 L  ทส 0919.503/1126
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการที่ขอใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยาน    

 L  ทส0919.609/1125
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการควบคุมงาช้างแห่งประเทศไทย    

 L  ทส 0919.502/1141
แต่งตั้งคระทำงานสำรวจทรัพยากรในพื้นที่เตรียมการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเพื่อยกระดับจุ    

 L  ทส 0919.501/1099
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการส่วนอุทยานแห่งชาติ (เพิ่มเ    

 L  ทส 0919.102/985
ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน    

 L  ทส 0919.201/980
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริห    

 L  ทส 0919.610/909
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยที่ขออนุญาตนำเข้าหรือส่งออกสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครองซากของส    

 L  ทส 0919.201/982
จัดตั้งสายตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และสัตว์ป่า ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์    

 L  ทส 0919.1101/962
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานเตรียมการรับเสด็จ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ กรมอุทยานแห่งชาติ ส    

 L  ทส 0919.102/1000
ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

 L  ทส 0919.102/738
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    

 L  ทส 0919.1101/712
แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน และศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อดำเนินงานด้านป่าไม้และสัตว์ป่่าโครงการห้วยโสมงอั    

 L  ทส 0919.102/788
การกำหนดตำแหน่ง และการกำหนดตำแหน่งโดยการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน    

 L  ทส 0919.102/717
ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

 L  ทส 0919.102/715
ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

 L  ทส 0919.609/654
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธูุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน - ห้วยสำราญ จังหวัดสุริทร์    

 L  ทส 0919.610/632
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ ส    

 L  ทส 0919.3/493
จัดตั้งศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)    

 L  ทส 0919.608/486
ให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานสำรวจติดเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้รับแจ้งการครอบครองไว้แล้ว    

 L  ทส 0919.102/469
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ อยู่เวร - อยู่ยามรักษาการณ์ และตรวจเวร - ตรวจยามรักษาการณ์    

 L  ทส 0919.7/356
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น)กิจกรรมด้านป้องกันแล    

 L  ทส 0919.104/530
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแผนงาน/เป็าหมายในการลดใช้พลังงานและผู้รับผิดชอบตามมาตรการประหยัดพลังงาน    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 40 กำลังแสดงหน้าที่ 41 จาก 80 หน้า หน้าถัดไป = 42 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ