ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.102/6300
ให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.611/6162
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ (โครงการเสริมสร้างปร    

 L  ทส 0919.612/5860
ให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานสายตรวจการค้างาช้าง    

 L  ทส 0919.402/6026
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ประจำปี 2559    

 L  ทส 0919.101/6149
แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศัก    

 L  ทส 0919.402/6064
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ กิจกรรมจัดการชุมชนในพื้นที่อนุ    

 L  ทส 0919.104/6117
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ (เพิ่มเติม)    

 L  ทส 0919.608/5781
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจติดเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้รับแจ้งการครอบครองไว้แล้ว    

 L  ทส 0919.103/5857
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนงานและงบประมาณ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)    

 L  ทส_0919.103/5797
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)    

 L  ทส_0919.103/5797
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

 L  ทส 0919.102/5789
การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวืป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส 0919.501/553
ขอส่งสำเนาคำสั่งกำหนดหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักอุทยานแห่งชาติและสำเนาคำสั่งให้ข้าร    

 L  ทส 0910.504/5987
แต่งตั้งคระกรรมการพิจารณาโครงการขอรับการสนันสนุนงบประมาณในการดำเนินการให้มีสิ่งก่อสร้างและกิจกรรมอื่    

 L  ทส 0919.501/5955
แก้ไขคำสั่งกำหนดหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักอุทยานแห่งชาติ และให้ข้าราชการไปปฏิบัติร    

 L  ทส 0919.505/5984
แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกรอบกิจกรรม เกณฑ์มาตรฐาน และแบบฟอร์ม    

 L  ทส 0919.502/5986
แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินหรือหนังสือสำค    

 L  ทส 0919.1601/5977
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการปลูกป่าประชารัฐ เพื่อพลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน    

 L  ทส 0919.402/5896
ให้ข้าราชการ และพนักงานราชการ ไปปฏิบัติราชการสำรวจออกแบบสิ่งก่อสร้างและระบบสาธารรณูปโภคในพื้นที่ป่าอ    

 L  ทส 0919.401/5895
การปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคระรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 ให้สอดคล้องกับนโยบายการปรับปรุงแผนที่แ    

 L  ทส_0919.201/5735
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนข้อมูลประกอบการติดตามการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการท    

 L  ทส 0919.501/5751
อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจาการปฏิบัติงานในระหว่่างสัญญาจ้าง    

 L  ทส 0919.102/5754
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.103/5748
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    

 L  ทส 0919.501/5764
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง ทิศทางการปฏิรูปอุทยานแห่งชาติ    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 37 กำลังแสดงหน้าที่ 38 จาก 82 หน้า หน้าถัดไป = 39 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ