ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.10501/4547
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า    

 L  ทส 0919.102/4524
ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.102/4524
ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.403/4469
ให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานดูและบำรุงรักษาสวนป่า    

 L  ทส 0919.8/2722
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของงานกลุ่มวิชาการ    

 L  ทส 0919.10501/4355
ขอส่งสำเนาคำสั่ง เรื่องให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานโครงการตรวจติดตามหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับพระราช    

 L  ทส 0919.501/4412
แต่งตั้งที่ปรึกษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งขาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส 0919.102/4390
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อมูลพนักงานราชการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)    

 L  ทส 0919.11/4272
การกำหนดหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกจการพิเศษ สำนักบริหารพ    

 L  ทส 09199.102/4301
ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.201/4227
จัดตั้งชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์    

 L  ทส 0919.7/4100
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการของโครงการก่อสร้างฝ่ายต้นน้ำ    

 L  ทส 0919.7/4166
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานดครงการสร้างฝ่ายประชารัฐเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำของกรมอุทยานแห่งชาติ    

 L  ทส 0919.7/3682
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในของส่วนจัดการต้นน้ำ    

 L  ทส 0919.608/3921
การกำหนดหน้าที่และแบ่งความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า    

 L  ทส 0919.201/3895
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.102/3160
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559    

 L  ทส 0919.105/3798
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของสาวนราชการผ่านอิเล็กทรอนิกส์    

 L  ทส 0919.102/3807
กำหนดหน้าที่และแบ่งความรับผิดชอบของส่วนอำนวยการ    

 L  ทส 0919.201/3732
จัดตั้งสายตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และสัตว์ป่า ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์    

 L  ทส 0919.201/3732
จัดตั้งสายตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และสัตว์ป่า ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์    

 L  ทส 0919.401/3760
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใ    

 L  ทส 0919.201/3822
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริห    

 L  ทส 0919.102/3806
มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานผูตรวจราชการกรมปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพัน    

 L  ทส 0919.7/3685
ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลด้านทรัพยากรฆธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 37 กำลังแสดงหน้าที่ 38 จาก 80 หน้า หน้าถัดไป = 39 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ