ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.201/8397
ให้ข้าราชการรักษาการใตตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.201/8396
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานจ้างเหมาเอกชนดำเนิน ( ) ของวานวิเคราะห์เฉพาะด้านป้องกันไม้พะยูง    

 L  ทส 0919.7/8009
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในส่วนจัดการต้นน้ำ    

 L  ทส 0919.402/8013
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฎิบัติงานโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่แป่าอนุรักษ์ กิจกรรมติดตามผลงาน    

 L  ทส 0919.11/7950
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการวิจัยด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของศูนย์ศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระร    

 L  ทส 0919.102/7968
แต่งตั้งข้าราชการรักษาการแทน    

 L  ทส 0919.102/7964
ขอส่งสำเนาหนังสือ มาเพื่อทราบ 2 เรื่อง หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่    

 L  ทส 0919.101/8075
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร    

 L  ทส 0919.201/8037
จัดตั้งสายตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และสัตว์ป่า ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์    

 L  ทส 0919.1501/8083
โครงการสร้างเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    

 L  ทส 0919.201/8034
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริห    

 L  ทส 0919.402/7944
ให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.7/7951
แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำในสังกัดส    

 L  ทส 0919.608/7876
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาระบบงานอนุรักษ์ในผืนป่าตะวันตก    

 L  ทส 0919.608/7876
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาระบบงานอนุรักษ์ในผืนป่าตะวันตก

 L  ทส 0919.7/7923
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการป่าต้นน้ำเสือมสภาพบนพื้นที่สูงชัน    

 L  ทส 0919.608/7877
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขออนุญาตดำเนินการในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห    

 L  ทส 0919.502/7848
แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือหนังสือสำคั    

 L  ทส 0919.502/7848
แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือหนังสือสำคั

 L  ทส 0919.608/7798
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับแจ้งครอบครองงาช้าง การค้างาช้าง และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของงาช้าง    

 L  ทส 0919.501/7857
ให้ข้าราชการรักษาการในตำหน่ง    

 L  ทส 0919.501/7857
ให้ข้าราชการรักษาการในตำหน่ง

 L  ทส 0919.7/7859
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน    

 L  ทส 0919.501/7606
รายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ จากเงินน    

 L  ทส 0919.402/7572
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฎิบัติงานโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่อป่าอนุรักษ์ กิจกรรมพัฒนาป่าไม้โดยการมีส่วนร่    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 36 กำลังแสดงหน้าที่ 37 จาก 85 หน้า หน้าถัดไป = 38 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ