ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.7/8872
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมงานจัดการลุ่มน้ำ และกิจกรรมจัดการพื้นที่ต้นน้ำในพ    

 L  ทส 0919.612/8804
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    

 L  ทส 0919.611/8554
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2559    

 L  ทส 0919.102/8774
แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญประจำกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส 0919.102/8788
ให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ในจังหวัดที่รับผิดชอบ    

 L  ทส 0919.102/8788
ให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ในจังหวัดที่รับผิดชอบ    

 L  ทส 0919.4102/8530
ขอส่งสำเนาหนังสือ มาเพื่อทราบ 2 เรื่อง หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 1. เรื่อง ให    

 L  ทส 0919.608/8226
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สายตรวจป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ    

 L  ทส 0919.608/8209
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจติดเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้รับแจ้งการครอบครองไว้แล้ว    

 L  ทส 0919.7/8472
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมงานจัดการลุ่มน้ำ และกิจกรรมจัดการพื้นที่ต้นน้ำในพ    

 L  ทส 0919.7/8467
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนใ    

 L  ทส 0919.3/7966
แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอดควัน ประจำปีงบประม    

 L  ทส 0919.102/8406
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.102/8371
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.201/8473
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานชึดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์    

 L  ทส 0919.608/8476
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่    

 L  ทส 0919.608/8474
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายตรวจการค้างาช้าง    

 L  ทส 0919.608/8474
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายตรวจการค้างาช้าง

 L  ทส 0919.501/8443
อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจาการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง    

 L  ทส 0919.502/8095
แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการดำเนินการประกาศพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติ    

 L  ทส 0919.102/8229
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.1501/8174
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า    

 L  ทส 0919.608/8146
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อ    

 L  ทส 0919.11/8082
ให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.7/8358
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการม่ส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ปีงบประมาณ พ.ศ.    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 35 กำลังแสดงหน้าที่ 36 จาก 85 หน้า หน้าถัดไป = 37 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ