ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.103/1094
แต่งตั้งคณะกรรมการลดการใช้พลังงานและประหยัดน้ำ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) และผ    

 L  ทส 0919.102/508
ให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.7/8966
จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)    

 L  ทส 0919.501/8884
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ ส่วนอุทยานแห่งชาติ    

 L  ทส 0919.501/8884
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ ส่วนอุทยานแห่งชาติ

 L  ทส 0919.608/198
แต่งตั้งคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ประจำปร    

 L  ทส 0919.102/240
กำหนดหน้าที่และแบ่งความรับผิดชอบของส่วนราชกอำนวยการ    

 L  ทส 0919.102/241
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.103/309
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราช    

 L  ทส 0919.102/85
เลื่อนข้าราชการ    

 L  ทส 0919.103/8909
แต่งตั้งคระกรรมการและคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสำนักบริหารพื้นที่อ    

 L  ทส 0919.102/9498
แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธาน    

 L  ทส 0919.103/9380
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราช    

 L  ทส 0919.102/9436
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.610/9419
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการโคร งการฝึกอบรมหลักศุตรการสอบสวนโรคสัตว์ป่า และโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกา    

 L  ทส 0919.101/606
แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส 0919.102/851
การแต่งตั้งและการคัดเลือกคณะกรรมการสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช    

 L  ทส0919.201/8037
จัดตั้งสายตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และสัตว์ป่า ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์    

 L  ทส 0919.102/8229
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.102/8682
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.609/195
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา จังหวัดศรืสะเกษ    

 L  ทส 0919.608/122
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่วิทยาการตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพ    

 L  ทส 0919.608/183
ให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.101/116
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ    

 L  ทส 0919.102/9584
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำราญการ และระดับ    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 32 กำลังแสดงหน้าที่ 33 จาก 84 หน้า หน้าถัดไป = 34 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ