ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.102/9349
ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

 L  ทส_1111111
ทอสอบส่ง    

 L  ทส 0919.608/8840
ให้ข้าราชการและพนักงานราชการไปปฎิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.502/8540
แต่งตั้งคณะทำงานการประชุมสัมนาปิดโครงการเร่งเสริมความยั่งยืนของระบบการจัดการจัดการพื้นที่คุ้มครอง &    

 L  ทส 0919.102/8682
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.60//8747
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ    

 L  ทส 0919.609/8757
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเป็นพนักงานเจ้าหน้า    

 L  ทส 0919.7/8746
แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจพื้นที่และจัดทำฐานข้อมูลแปลงปลูกป่าในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย สำนักบริหารพื้นทีป่าอนุ    

 L  ทส 0919.102/8580
ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

 L  ทส 0919.102/8639
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน    

 L  ทส 0919.610/8646
แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินมาตรการป้องกันนำช้างป่ามาสวมสิทธิเป็นช้างบ้าน    

 L  ทส 0919.7/8872
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมงานจัดการลุ่มน้ำ และกิจกรรมจัดการพื้นที่ต้นน้ำในพ    

 L  ทส 0919.612/8804
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    

 L  ทส 0919.611/8554
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2559    

 L  ทส 0919.102/8774
แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญประจำกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส 0919.102/8788
ให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ในจังหวัดที่รับผิดชอบ    

 L  ทส 0919.102/8788
ให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ในจังหวัดที่รับผิดชอบ    

 L  ทส 0919.4102/8530
ขอส่งสำเนาหนังสือ มาเพื่อทราบ 2 เรื่อง หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 1. เรื่อง ให    

 L  ทส 0919.608/8226
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สายตรวจป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ    

 L  ทส 0919.608/8209
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจติดเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้รับแจ้งการครอบครองไว้แล้ว    

 L  ทส 0919.7/8472
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมงานจัดการลุ่มน้ำ และกิจกรรมจัดการพื้นที่ต้นน้ำในพ    

 L  ทส 0919.7/8467
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนใ    

 L  ทส 0919.3/7966
แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอดควัน ประจำปีงบประม    

 L  ทส 0919.102/8406
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.102/8371
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 32 กำลังแสดงหน้าที่ 33 จาก 82 หน้า หน้าถัดไป = 34 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ