ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.201/8034
แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริห    

 L  ทส 0919.612/3
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    

 L  ทส 0919.501/121
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการที่ขอใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ สำ    

 L  ทส 0919.102/7498
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.402/7564
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ กิจกรรมจัดการชุมชนในพื้นที่ป่า    

 L  ทส 0919.402/7561
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฎิบัติงานกิจกรรมแก้ไชปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ กิจกรรมจัดการชุมชนในพื้นที่ป่า    

 L  ทส 0919.102/7491
กำหนดหน้าที่และแบ่งความรับผิดชอบของส่วนอำนวยการ    

 L  ทส 0919.402/7572
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานดครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมพัฒนาป่าไม้โดยการมีส่วนร่ว    

 L  ทส 0919.608/7798
ให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานรับแจ้งครอบครองงาช้าง การค้างาช้าง และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของงาช้าง    

 L  ทส 0919.608/9245
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.103/8935
ขอเลปี่ยนแปลงคณะทำงานจัดทำแผนงานและงบประมาณ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)    

 L  ทส 0919.402/8922
ให้ข้าราชการ และพนักงานราชการไปปฎิบัติราชการเผยแร่ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุร    

 L  ทส 0919.402/8927
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการไปปฏิบัติงานรังวัดปรับปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์    

 L  ทส 0919.102/9180
ขอส่งสำเนาหนังสือ มาเพื่อทราบ 3 เรื่อง 1. หนังสือ สำเนาหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช    

 L  ทส 0919.608/9021
แต่งตั้งที่ปรึกษาอะิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พ์ช    

 L  ทส 0919.7/4970
จัดตั้งหน่วยฟื้นฟูต้นน้ำในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)    

 L  ทส 0919.608/8146
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่    

 L  ทส 0919.7/8009
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในของส่วนจัดการต้นน้ำ    

 L  ทส 0919.1501/8174
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนประสานรวามร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า    

 L  ทส 0919.102/9000
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.102/8999
ขอ่งสำเนาหนังสือ มาเพื่อทราบและพิจารณา 2 เรื่อง 1. หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เรื    

 L  ทส 0919.103/9080
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสำนักบริหารพื้นที่    

 L  ทส 0919.102/9629
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560    

 L  ทส 0919.102/9627
การหพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560    

 L  ทส 0919.101/8994
แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชะานี    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 31 กำลังแสดงหน้าที่ 32 จาก 82 หน้า หน้าถัดไป = 33 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ