ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.1501/3393
แต่งตั้งคณะทำงานสร้างความรู้ความเข้าใจทางสื่อประชาสัมพันธ์และโซเซียลมีเดียของสำนักบริหารพื้นที่อนุรั    

 L  ทส 0919.101/3418
เลื่อนข้าราชการ    

 L  ทส 0919.8/3552
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการศึกษาวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์    

 L  ทส 0919.612/3478
แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมในการปิดตลาดการค้างาช้างในประเทศ    

 L  ทส 0919.102/3224
กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งาน ในระบบ KTB Corporate Ontine    

 L  ทส 0919.101/3469
ส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อทราบ 3 เรื่อง หนังสือกรมอุทยานฯ ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.101/3412
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิืสูงและพิ    

 L  ทส 0919.101/2537
ขอส่งสำเนาหนังสือ ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

 L  ทส 0919.101/2615
ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อทราบ 3 เรื่อง หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติฯ เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.101/2922
ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 60/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อ    

 L  ทส 0919.501/2845
จัดตั้งศูนย์ตรวจสอบและเผ้าระวังภัยคุกคามในพท้นที่อนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (ศตอ.สบอ.9    

 L  ทส 0919.501/2833
อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจาการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง    

 L  ทส 0919.101/2801
แต่งตั้งคณะทำงานย่อยพิจาณราระบบการบริหารจัดการแบบกลุ่มป่า ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช    

 L  ทส 0919.503/3097
จัดตั้งศูนย?ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว    

 L  ทส 0919.101/2942
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ของสำนักบริห    

 L  ทส 0919.17/2
ขอส่งสำเนาคำสั่ง    

 L  ทส 0919.101/3223
การสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานราชการ    

 L  ทส 0919.101/3244
ให้ข้าราชการรักษาการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.101/3228
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.101/3222
ขอส่งสำเนาหนังสือ มาเพื่อทราบ 2 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.501/3167
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ)    

 L  ทส 0919.501/3168
อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจาการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง    

 L  ทส 0919.101/2920
ขอส่งสำเนาหนังสือ มาเพื่อทราบ 2 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.401/3128
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใ    

 L  ทส 0919.101/2512
ขอส่งสำเนาคำสั่ง 3 คำสั่ง คำสั่งที่ 58 ,59,60,61ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 30 กำลังแสดงหน้าที่ 31 จาก 84 หน้า หน้าถัดไป = 32 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ