ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส_0919.101/5471
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำปี ครึ่งปีแรก วันที่ 1 เม.ย. 2560    

 L  ทส_0919.101/5092
ย้ายข้าราชการ    

 L  ทส_0919.101/5187
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)    

 L  ทส_0919.101/5188
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนงานและงบประมาณ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)    

 L  ทส_0919.613/5132
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจฃ่วยเหลือประชาชนด้านสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อ    

 L  ทส_0919.610/5128
แต่งตั้งคณะทำงานร่างกฏหมายลำดับรองประกอบร่าง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ...    

 L  ทส_0919.610/5134
แต้งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเคลื่อนที่ป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ สำนักบริหารพื้นท    

 L  ทส_0919.201/5195
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์    

 L  ทส_0919.612/4952
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    

 L  ทส_0919.101/5196
ให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.101/35
รับฟังความคิดเห็นร่างวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเลื่อน Thailand 40 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน    

 L  ทส 0919.101/36
แต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธู์พืช    

 L  ทส 0919.610/5099
แต่งตั้งชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดด้านสัตว์ป่า    

 L  ทส 0919.610/4966
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการตามมาตรการป้องกันการนำช้างป่ามาสวมสิทธิ์เป็นช้างบ้าน สำนักบริหารพื้นที่    

 L  ทส 0919.501/4894
แต่งตั้งที่ปรุกษาและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดครงการศึกษาผลกระทบชุมชน ภายหลังการก่อสร้างเส้นทาง 304 ผ่าน    

 L  ทส 0919.101/4838
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่ำกว่าสายสะพาย    

 L  ทส_ 0919.101/4845
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรร์ชั้นต่ำกว่าสะพาย    

 L  ทส 0919.7/4694
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในของส่วนจัดการต้นน้ำ    

 L  ทส 0919.7/4694
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในของส่วนจัดการต้นน้ำ    

 L  ทส_0919.501/4313
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส_0919.101/4246
แจ้งตำแหน่งว่างของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่    

 L  ทส_0919.501/4312
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส_0919.101/4509
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.503/4532
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการให้มีสิ่งก่อสร้างและกิจกรรมอื่    

 L  ทส_0919.202/4344
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 29 กำลังแสดงหน้าที่ 30 จาก 85 หน้า หน้าถัดไป = 31 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ