ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.101/7195
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติรราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ในจังหวัดที่รับผิดชอบ    

 L  ทส 0919.402/7344
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายและพื้นที่คุ้มครองอื่นๆ    

 L  ทส 0919.402/7343
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.101/7223
แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ ของกรมอุทยานแห่งขาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส 0919.101/7191
ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.101/7193
ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

 L  ทส 0919.608/7127
ขอให้เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ "พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้" ประจำปีพ.ศ    

 L  ทส 0919.402/901
แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงแบบมาตรฐานและแบบทั่วไปที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ    

 L  ทส_0919.101/6724
ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.101/6849
ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.101/6786
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.101/6848
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาและฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ    

 L  ทส 0919.6/6746
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สายตรวจป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านสัตว์ป่า    

 L  ทส 0919.202/6796
แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน เนื่อ งในวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าดลกประจำ    

 L  ทส 0919.101/6674
แจ้งตำแหน่งว่างของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ    

 L  ทส 0919.102/6691
แต่งตั้งที่ปรึกษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส 0919.3/6296
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการจ้างบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าให้สำนักบริหารพื้นที่ือนุรั    

 L  ทส 0919.612/6534
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    

 L  ทส 0919.501/6482
อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ )ลาออกจ    

 L  ทส 0919.202/6269
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อเจ้าหน้าที่ประสานงานการบิน ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ท    

 L  ทส 0919.202/6174
ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า    

 L  ทส 0919.611/6135
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการโครงการค่ายเยาวชน....รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็    

 L  ทส_0919.402/6128
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ (การตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองพ    

 L  ทส 0901.304/ว 10186
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.304/ว 10186
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 27 กำลังแสดงหน้าที่ 28 จาก 84 หน้า หน้าถัดไป = 29 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ