ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.7/12480
แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง    

 L  ทส 0919.101/12474
ให้ข้าราชการรักษาราชการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.501/11824
แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.101/11932
ขอให้จัดอัตรากำลังข้าราชการ    

 L  ทส 0919.101/11082
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    

 L  ทส 0919.401/11550
ให้เข้าราชการและพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.502/11561
คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าใกล้สูญ    

 L  ทส ทส 0919.501/11708
แต่งตั้งคณะทำงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำผนพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการศึกษาผลกร    

 L  ทส 0919.4501/10109
แก้ไขคำสั่งกำหนดหน่วยงานภายในของสำนักอุทยานแห่งชาติ และให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.403/10148
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินผลการปลูกป่าและผลการดูแลบำรุงรักษาสวนป่า    

 L  ทส 0919.101/10358
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรีือนดีเด่น    

 L  ทส 0919.101/10553
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.612/9652
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายตรวจการค้างาช้าง    

 L  ทส 0919.608/9656
ให้เจ้าหน้าที่ไปปฎิบัติงานสำรวจติดเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้รับการแจ้งครอบครองไว้แล้ว    

 L  ทส 0919.10/9598
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและกำหนดหน่วยงานภายในพร้อมหน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์สารสนเทศและการสื่    

 L  ทส 0919.101/9989
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบ    

 L  ทส 0919.503/9946
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะเสมโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากจังหวัดหรือกล    

 L  ทส 0919.609/9608
แต่งตั้งคระอนุกรรมการตรวจสอบพื้นที่โครงการการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า    

 L  ทส 0919.101/9557
ให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.710/9891
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ และเพ่ิมพื้นที่สีเขียวแบบประชารัฐและคณะทำงานกำกับติดตาม    

 L  ทส 0919.503/8987
แต่งตั่้งคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งช่าติ    

 L  ทส 0919.503/9886
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ และคณะกรรมการพิจารณาความเ    

 L  ทส 0919.19.503/9483
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดระบบและติดตั้งทุ่นจอดเรือเพื่ออนุรักษ์แนวปะการังในอุทยานแห่งชาติทางทะเล บร    

 L  ทส 0919.501/9479
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.101/9482
เปลี่ยนแผลงรายชื่อคณะทำงานตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 3102/2559 ลงวันที่ 1    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 25 กำลังแสดงหน้าที่ 26 จาก 85 หน้า หน้าถัดไป = 27 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ