ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.501/2845
จัดตั้งศูนย์ตรวจสอบและเผ้าระวังภัยคุกคามในพท้นที่อนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (ศตอ.สบอ.9    

 L  ทส 0919.501/2833
อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจาการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง    

 L  ทส 0919.101/2801
แต่งตั้งคณะทำงานย่อยพิจาณราระบบการบริหารจัดการแบบกลุ่มป่า ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช    

 L  ทส 0919.503/3097
จัดตั้งศูนย?ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว    

 L  ทส 0919.101/2942
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ของสำนักบริห    

 L  ทส 0919.17/2
ขอส่งสำเนาคำสั่ง    

 L  ทส 0919.101/3223
การสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานราชการ    

 L  ทส 0919.101/3244
ให้ข้าราชการรักษาการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.101/3228
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.101/3222
ขอส่งสำเนาหนังสือ มาเพื่อทราบ 2 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.501/3167
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ)    

 L  ทส 0919.501/3168
อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจาการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง    

 L  ทส 0919.101/2920
ขอส่งสำเนาหนังสือ มาเพื่อทราบ 2 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.401/3128
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใ    

 L  ทส 0919.101/2512
ขอส่งสำเนาคำสั่ง 3 คำสั่ง คำสั่งที่ 58 ,59,60,61ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560    

 L  ทส 0919.201/2544
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปกิบัติงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริห    

 L  ทส 0919.101/2365
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ อยู่เวร - อยู่ยามรักษาการณ์ และตรวจเวร - ตรวจยามรักษาการณ์ ป    

 L  ทส 0919.101/2538
ให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.101/2616
แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทะิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ของสำนั    

 L  ทส 0919.101/942
ขอส่งสำเนาหนังสือ มาเพื่อทราบ 2 เรื่อง หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส 0919.612/1507
แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมในการปิดตลาดการค้างานช้างภายในประเทศ    

 L  ทส 0919.1501/1017
แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธุ์และเผยแพร่ งาน/กิจกรรม ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี    

 L  ทส 0919.101/941
ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

 L  ทส 0919.101/831
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.101/720
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราช    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 25 กำลังแสดงหน้าที่ 26 จาก 79 หน้า หน้าถัดไป = 27 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ