ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.101/8373
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดการประชุมระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืช    

 L  ทส 0919.11/8293
แต่งตั้วคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชนีน    

 L  ทส 0919.101/8300
แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส 0919.402/8253
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานดครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมพัฒนาป่าไม่้โดยการมีส่วนร่    

 L  ทส 0919.101/8301
ขอส่งสำเนาหนังสือ ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.7/8172
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการของโครงการก่อสร้างฝ่ายต้นน้ำ สำนักบริหาร    

 L  ทส 0919.7/8135
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)    

 L  ทส 0919.612/8082
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    

 L  ทส 0919.101/7998
ให้ข้าราชการและพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.503/8003
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานจัดงานวันยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day ) ประจ    

 L  ทส 0919.101/8170
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.101/7657
สำเนาหนังสือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1. เรื่องมอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธ    

 L  ทส 0919.101/7684
ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

 L  ทส 0919.101/7644
แต่งตั้งคณะทำงานและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท    

 L  ทส 0919.403/7638
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการฝึกอบรมเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล    

 L  ทส 0919.101/7636
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.402/7634
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแจงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานกิจกรรมแก้ไขปัญห    

 L  ทส 0919.101/7560
สรุุปสาระสำคัญการประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

 L  ทส 0919.7/7682
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคณะกรรมการ    

 L  ทส 0919.101/7282
ส่งสำเนาหนังสือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส 0901.203/ว 12586 เรื่องขอส่งสำเนาคำส    

 L  ทส 0919.402/7347
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.101/7280
มอบอำนาจให้ผูอำนวยกสำนักงานผู้ตรวจราชการกรมปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันฆธุ์    

 L  ทส 0919.101/7195
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติรราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ในจังหวัดที่รับผิดชอบ    

 L  ทส 0919.402/7344
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายและพื้นที่คุ้มครองอื่นๆ    

 L  ทส 0919.402/7343
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 24 กำลังแสดงหน้าที่ 25 จาก 82 หน้า หน้าถัดไป = 26 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ