ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.709/12573
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุปรหะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของหน่วยงานในสังกัด สำนักอนุรัก    

 L  ทส 0919.8/12651
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานวิชาการ    

 L  ทส 0919.8/12660
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาข้อเสนอโครงการวิจัย ปรหะจำปีงบปหระมาณ พ.ศ. 2562    

 L  ทส 0919.8/12612
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประจำปีงบประมใาณ    

 L  ทส 0919.8/12614
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการกิจกรรมเตรียมความพร้อม เสริมความเแข็งแกร่งและพัฒนาเทคนิคการดำเนินกิจกรรม    

 L  ทส 0919.101/12584
ขอส่งสำเนาหนังสือให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการแทน    

 L  ทส 0919.8/12613
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานลดการปล่อยก๊สซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่    

 L  ทส 0919.101/11079
ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.101/12798
ขอส่งสำเนาหนังสือ กรมอุทยานแห่งชาติฯ 3 เรื่อง 1.ให้ข้าราชการลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ 2. เรื่อง ให    

 L  ทส 0919.101/12798
ขอส่งสำเนาหนังสือ กรมอุทยานแห่งชาติฯ 3 เรื่อง 1.ให้ข้าราชการลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ 2. เรื่อง ให

 L  ทส 0919.101/12407
ขอว่งสำนเาหนังสือ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 1. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในค    

 L  ทส 0919.101/12439
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.403/12186
ให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงาน    

 L  ทส 0919.402/12552
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.7/12480
แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง    

 L  ทส 0919.101/12474
ให้ข้าราชการรักษาราชการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.501/11824
แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.101/11932
ขอให้จัดอัตรากำลังข้าราชการ    

 L  ทส 0919.101/11082
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    

 L  ทส 0919.401/11550
ให้เข้าราชการและพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.502/11561
คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าใกล้สูญ    

 L  ทส ทส 0919.501/11708
แต่งตั้งคณะทำงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำผนพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการศึกษาผลกร    

 L  ทส 0919.4501/10109
แก้ไขคำสั่งกำหนดหน่วยงานภายในของสำนักอุทยานแห่งชาติ และให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.403/10148
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินผลการปลูกป่าและผลการดูแลบำรุงรักษาสวนป่า    

 L  ทส 0919.101/10358
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรีือนดีเด่น    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 24 กำลังแสดงหน้าที่ 25 จาก 84 หน้า หน้าถัดไป = 26 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ