ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.10/9598
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและกำหนดหน่วยงานภายในพร้อมหน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์สารสนเทศและการสื่    

 L  ทส 0919.101/9989
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบ    

 L  ทส 0919.503/9946
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะเสมโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากจังหวัดหรือกล    

 L  ทส 0919.609/9608
แต่งตั้งคระอนุกรรมการตรวจสอบพื้นที่โครงการการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า    

 L  ทส 0919.101/9557
ให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.710/9891
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ และเพ่ิมพื้นที่สีเขียวแบบประชารัฐและคณะทำงานกำกับติดตาม    

 L  ทส 0919.503/8987
แต่งตั่้งคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งช่าติ    

 L  ทส 0919.503/9886
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ และคณะกรรมการพิจารณาความเ    

 L  ทส 0919.19.503/9483
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดระบบและติดตั้งทุ่นจอดเรือเพื่ออนุรักษ์แนวปะการังในอุทยานแห่งชาติทางทะเล บร    

 L  ทส 0919.501/9479
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.101/9482
เปลี่ยนแผลงรายชื่อคณะทำงานตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 3102/2559 ลงวันที่ 1    

 L  ทส 0919.402/9406
แต่งตั้งคระอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช .จังหวัด) เหพ่ิมเติม    

 L  ทส 0919.612/9312
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาสราชการ    

 L  ทส 0919.101/8779
ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำเนาคำสั่งกระทรวงมรัพยากรธรรมชา    

 L  ทส 0919.503/2390
แต่งตั้งคณะทำงานสร้างความรับรู้ความเข้าใจทางสื่อประชาสัมพันธ์และโซเซียลมีเดีย    

 L  ทส 0919.609/8802
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการปฏิรูประบบลาดตระเวนพื้นที่อนุรักษ์ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ    

 L  ทส 0919.101/881
แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดดครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ    

 L  ทส 0919.502/8685
แต่่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Dsy) สำนักบร    

 L  ทส 0919.501/8647
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.502/8245
แต่งตั้งที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการศึกษามูลค่านิเวศบริการและการเปลี่ยนแปลงของทุนธรรมชาต    

 L  ทส 0919.7/8615
จัดตั้งหน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)    

 L  ทส 0919.101/8596
การแต่งตั้งโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี    

 L  ทส 0901.304/ว14637
ขอส่งสำเนาหนังสือคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

 L  ทส 0919.101/4877
แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ของสำนั    

 L  ทส 0919.402/8424
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ (การตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองพ    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 23 กำลังแสดงหน้าที่ 24 จาก 82 หน้า หน้าถัดไป = 25 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ