ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.101/79
แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการด้านสวัสดิการแจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า    

 L  ทส 0919.3/15845
ให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกเวลา    

 L  ทส 0919.101//15734
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของบุุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ ชำน    

 L  ทส 0919.502/15836
แต่งตั้งคณะทำงานรวบรวมประมวลระเบียบ กฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านอุทยานแห่    

 L  ทส 0919.711/15658
แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำศูนย์สาธิตการพั    

 L  ทส 0919.9/15502
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายตามมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติในเขตป่าสงวนแห่งชา    

 L  ทส 0919.501/15679
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินโครงการนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติ ประจำปีงบ    

 L  ทส 0919.502/15613
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง    

 L  ทส 0919.101/14616
การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฯ ประจำปี 2561 ประจำร้านหรรษากาชาด    

 L  ทส 0919.403/15276
ให้เจ้าหน้าที่ไปปฎิบัติงาน    

 L  ทส 0919.501/15304
อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากาการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง    

 L  ทส 0919.9/15388
แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม สำนักบริหารพื้    

 L  ทส 0919.8/15254
แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานดครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Prepartion Pr    

 L  ทส 0919.8/15350
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้นิเวศป่าไม้ชุมชน สวนรุกขชาติดงบังอี่    

 L  ทส 0919.609/15351
แต่งตั้งคณะกรรมการและชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดด้านสัตว์ป่า    

 L  ทส 0919.401/15274
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนฟื้นฟูและพํมนาพื้นที่อนุรักษ์ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใ    

 L  ทส 0919.201/15222
ให้ข้าราชการออกไปประสานการปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบ เร่งรัด ให้คำแนะนำ และติดตาม    

 L  ทส 0919.202/14824
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด    

 L  ทส 0919.202/14824
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด    

 L  ทส 0919.101/14342
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.101/15160
ชอย้ายไปปฎิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.101/15111
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์    

 L  ทส 0919.101/15113
ให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.711/14904
แต่งตั้งคระทำงานดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแผกเพิ่อการอนุรักษ์ดิน    

 L  ทส 0919.711/14903
แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ค่ายเยาวชนต้นน้ำ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอนุรักษ์ต้    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 21 กำลังแสดงหน้าที่ 22 จาก 84 หน้า หน้าถัดไป = 23 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ