ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส_091.1501/14484
โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐    

 L  ทส_0919.502/14671
แต่งตั้งคระกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดงานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการอนุรักษ์และจัดกา    

 L  ทส_0919.502/14555
แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานเปิดตัวโครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพ่ือความสุขของคนไทย"    

 L  ทส_0919.11/14479
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้    

 L  ทส_0919.101/14549
แต่งตั้งคระกรรมการพิจารณาหลักสูตรที่จะขอรับการจัดสรรทุนศึกาาและทุนฝึกอบรมในต่างประเทศ และแต่งตั้งคณะ    

 L  ทส_0919.17/30
จัดตั้งศูนย์ประสานงานกลุ่มพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรราการ (พนมดงรัก ห้วยศาลา ห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ) และมอบ    

 L  ทส_0919.502/14177
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์    

 L  ทส_0919.501/14313
ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.101/14307
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.502/14279
ให้ข้าราชการและพนักงานไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_09114.201/14268
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ฝึกทบทวนยุทธวิธีการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่    

 L  ทส_0919.101/14061
ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

 L  ทส_0919.7/14010
แต่งตั้งคระกรรมการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.    

 L  ทส_0919.501/14020
การเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราว    

 L  ทส_0919.501/14043
กำหนดหน้าที่คงามรับผิดชอบและมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ ส่วนอุทยานแห่งชาติ    

 L  ทส_0919.101/14187
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.501/14165
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดการจ้างจัดงานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการอนุรักษ์และจัดก    

 L  ทส_๐๙๑๙.๕๐๒/๑๓๘๕๗
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการป่าในเมือง "ส่วนป่าประชารัฐ เพื่อความสุของคนไทย"    

 L  ทส_๐๙๑๙.๑๕๐๑/๑๔๐๐๐
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์แ่า และให้เจ้าหน้าที่อ    

 L  ทส_๐๙๑๙.๑๐๑/๑๔๐๐๘
ขอส่งสำเนาหนังสือ    

 L  ทส 0919.403/13337
ให้เข้าหน้าที่ไปปฏิบัติงาน    

 L  ทส 0919.402/13256
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมพัฒนาป่าไม้โดยการมีส่วนร่ว    

 L  ทส 0919.101/13196
ให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.101/13197
ให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.101/13091
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราช    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 20 กำลังแสดงหน้าที่ 21 จาก 82 หน้า หน้าถัดไป = 22 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ