ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.501/848
อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ)ลาออกจา    

 L  ทส 0919.7/863
ให้ข้าราชการและพนักงานราชการไปปฎิบัติราชการออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยจัดการต้นน้ำในสังกัด    

 L  ทส 0919.402/785
ให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ กิจกรรมย่อยสำรวจจัดทำแผนที่การคอบ    

 L  ทส 0919.101/844
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.402/577
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฎิบัติงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ (การตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองพ    

 L  ทส 0919.501/749
แต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามการดำเนินโครงการปฎิรูประบบลาดตระเวนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ภูจองนายอย ตามมาต    

 L  ทส 0919.102/674
ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ    

 L  ทส 0919.8/553
แต่่งตั้งคณะกรรมการทำงานโครงการพัฒนาป่าในเมือง "ป่าดงฟ้าห่วน"    

 L  ทส 0919.8/553
แต่่งตั้งคณะกรรมการทำงานโครงการพัฒนาป่าในเมือง "ป่าดงฟ้าห่วน"

 L  ทส 0919.403/552
แต่งตั้งหัวหน้าโครงการฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1 และหัวหน้าโครงการปลูกป่าอาเซียนบริเว    

 L  ทส 0919.101/675
ขอเฃิญร่วมงานโครงการสืบสานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    

 L  ทส 0919.608/630
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สายตรวจป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้ายสัตว์ป่า    

 L  ทส 0919.710/484
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างปรหะจำ และพนักงานราชการ ไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.7/501
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร "ค่าเยาวชนต้นน้ำ"    

 L  ทส 0919.501/331
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.502/330
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง    

 L  ทส 0919.101/385
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.402/319
ให้เจ้าหน้าออกไปปฏิบัติงานสำรวจโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่อนุรักษ์    

 L  ทส 0919.609/387
การจัดทำป้ายแจ้งเตือน/ ป้ายรณรงค์ลดความเร็วรถยนต์หรือยานพาหนะในพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายค่อสัตว์    

 L  ทส 0919.7/433
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในส่วนจัดการต้นน้ำ    

 L  ทส 0919.101/317
แต่งตั้งผูเรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน    

 L  ทส 0919.101/120
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)    

 L  ทส 0919.608/302
การกำหนดหน่วยงานภายใน และเจ้าหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า    

 L  ทส 0919.101/13
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561    

 L  ทส 0919.3/15844
ให้ข้าราชการและพนักงานราชการอยู่เวรปฏิบัติงานประจำศูนย์สั่งการแก้ไขปัญหาไฟป่า (War Room) สำนักบริหาร    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 20 กำลังแสดงหน้าที่ 21 จาก 84 หน้า หน้าถัดไป = 22 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ